คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
วันเดือนปี เกิด :   01 มี.ค. 2518
เริ่มทำงานเมื่อ :   03 พ.ย. 2551
สาขา :  บัญชี
หลักสูตร :  การบัญชี
ตำแหน่งทางวิชาการ :  พนักงานตามพันธกิจ
ตำแหน่งทางบริหาร :  n/a
ปริญญาตรี :  บช.บ. ม.ศรีปทุม
ปริญญาโท :  บธ.ม. มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาเอก :  n/a
งานวิจัย :  1.การสอนแบบบูรณารายวิชาการบัญชีบริหาร (วิจัยในชั้นเรียน)
เบอร์โทรศัพท์ :  n/a
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  053-921444 ต่อ 2631
อีเมล  AJ_sasi@hotmail.com
เว็บไซต์ :  n/a
วิชาที่สอน :  1.การบัญชีบริหาร 2.การบัญชีต้นทุน 1 3.การบัญชีต้นทุน 2
ความสนใจพิเศษ :  1.ศึกษาดูงาน(ฝังตัว)ในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน