คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานาย สาโรช  พรนิมิตร   
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ระดับ 7
ประจำหลักสูตร/แผนก:การบัญชี
ข้อมูลเพิ่มเติม
นาง ศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ   
ตำแหน่งทางวิชาการ : พนักงานตามพันธกิจ
ประจำหลักสูตร/แผนก:การบัญชี
ข้อมูลเพิ่มเติม
นาง ศศิธร  สันกลกิจ   
ตำแหน่งทางวิชาการ : พนักงานตามพันธกิจ
ประจำหลักสูตร/แผนก:การบัญชี
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้า [2/2]«12