โลโก้เว็บไซต์ กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรเกษตรรำชมงคลครั้งที่ 7 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรเกษตรรำชมงคลครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 กันยายน 2565 - 10 กันยายน 2565

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการชีวภาพและเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา