โลโก้เว็บไซต์ แข่งทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

แข่งทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 กันยายน 2565 - 10 กันยายน 2565

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการชีวภาพและเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและทางด้านคอมพิวเตอร์)

ในระหว่างวันที่ 9  - 10  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วัน เดือน ปี / เวลา

กิจกรรม

วันที่ 9 กันยายน 2565

 

8.00 – 8.30 น.

ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียน

8.30 – 9.00 น.

พิธีเปิดและชี้แจงกฎกติการการแข่งขัน

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2

9.00 –๐๙.๓0 น.

 

บรรยายหัวข้อ "มุมมองจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดน่าน" โดย คุณอารีย์ เพ็ชรรัตน์ ร้านบ้านถั่วลิสง

ร่วมกับ “โครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์พัฒนาแพลตฟอร์มจัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นนวัตกรรมชุมชนอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถจัดจำหน่ายแบบชาญฉลาดของจังหวัดน่าน”

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2

9.๓0 –๑๐.๐0 น.

บรรยายหัวข้อ "การสร้างความตระหนักของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จังหวัดน่าน" โดย คุณวรากร เกศทับทิม วิสาหกิจชุมชนเห็ดน่านมั่นคง

ร่วมกับ “โครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์พัฒนาแพลตฟอร์มจัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นนวัตกรรมชุมชนอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถจัดจำหน่ายแบบชาญฉลาดของจังหวัดน่าน”

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2

9.00 – 12.00 น.

การแข่งขันทักษะด้านการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Figma

๑๐.00 – 12.00 น.

การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา (Idea Pitching) ภายใต้หัวข้อ BCG Model

สถานที่แข่งขัน ห้องประชุมพระพิรุณ 2

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

การแข่งขันทักษะด้านเครือข่าย

การแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สถานที่แข่งขัน บริเวณโถง ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรและชีวภาพ

17.00 – 18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

18.00 – 20.30 น.

ประชุมสรุปผลการแข่งขันและประชุมและวางแผนแนวทางในการพัฒนาหลักกสูตรด้านคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในมาตรฐานสากล

วันที่ 10 กันยายน 2565

 

9.00 – 10.00 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัล

 

หมายเหตุ        -    นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษา และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

  • คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีน้ำตาล มทร.ล้านนา หรือชุดสุภาพ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
  • รับประทานอาหารว่างระหว่างการดำเนินการแข่งขัน

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา