โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 52 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13041101 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
3 (2-3-3)
13121110 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01610023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 52
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
03040101 หลักและวิธีการส่งเสริมการประมง
Fisheries Extension
3 (3-0-3)
03051101 การจัดการฟาร์ม
Farm Management
3 (3-0-3)
03051102 การตลาดเกษตร
Agricultural Marketing
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 28
03041101 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquaculture
3 (3-0-3)
03041102 คุณภาพน้ำและการจัดการบ่อ
Water Quality and Pond Management
3 (2-3-3)
03041103 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Coastal Aquaculture
3 (2-3-3)
03041104 มีนวิทยา
Ichthyology
3 (2-3-3)
03041105 ทักษะวิชาชีพประมง 1
Technical Skills in Fisheries 1
2 (0-6-0)
03041106 ทักษะวิชาชีพประมง 2
Technical Skills in Fisheries 2
2 (0-6-0)
03041207 การเพาะพันธุ์ปลา
Fish Breeding
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03041101 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (3-0-3)
03041208 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Planktonology
3 (2-3-3)
03041209 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
3 (2-3-3)
03041210 สัมมนาประมง
Seminar in Fisheries
1 (0-2-1)
03041211 ฝึกงานประมง
On-the-job Training in Fisheries
2 (0-0-127)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
03041212 เครื่องจักรกลในงานประมง
Fisheries Machinery
3 (2-3-3)
03042101 การเลี้ยงปลา
Fish Culture
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03041101 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (3-0-3)
03042102 การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Conservation
3 (3-0-3)
03042103 เครื่องมือทางการประมง
Fishing Gears
3 (2-3-3)
03042104 การเพาะเลี้ยงกุ้ง
Shrimp Culture
3 (2-3-3)
03042105 พรรณไม้น้ำ
Aquatic Plants
3 (2-3-3)
03042206 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
Integrated Fish Farming
3 (3-0-3)
03042207 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
Ornamental Fish Culture
3 (2-3-3)
03042208 กฎหมายประมง
Fisheries Laws
3 (3-0-3)
03042209 นิเวศวิทยาทางน้ำ
Aquatic Ecology
3 (2-3-3)
Prerequisite : 13041101 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-3)
03042210 การสร้างบ่อปลา
Construction of Fish Pond
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03041101 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (3-0-3)
03042211 ผลิตภัณฑ์ประมง
Fisheries Product
3 (2-3-3)
03042212 อนุกรมวิธานของปลา
Fish Taxonomy
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03041104 มีนวิทยา 3 (2-3-3)
03042213 อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ
Fish Feed and Feeding
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03041101 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (3-0-3)
03042214 การเลี้ยงกบ
Frog Culture
3 (2-3-3)
03042215 สิ่งแวดล้อมทางการประมง
Fisheries Environment
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03042209 นิเวศวิทยาทางน้ำ 3 (2-3-3)
03042216 ปัญหาพิเศษประมง
Special Problems in Fisheries
3 (0-6-2)
Prerequisite : 13121110 หลักสถิติ 3 (3-0-3)
03042217 โครงการพิเศษประมง
Special Project in Fisheries
3 (0-6-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวอพิศรา หงส์หิรัญ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา