โลโก้เว็บไซต์ Korea International  Cooperation Agency:KOICA | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

Korea International Cooperation Agency:KOICA

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2375 คน

(342) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ณัฐริกา  ทองปัชโชติ  รองหัวหน้าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย Ms. Jang Ye Seul  อาจารย์อาสาสมัครจากประเทศเกาหลี  เข้าร่วมพิธีส่งมอบขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International  Cooperation Agency:KOICA)        ประจำประเทศไทย ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่การสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศเกาหลี  ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นระยะเวลา  2  ปี

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา