โลโก้เว็บไซต์ ขอรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ที่จบ 2/2559 เชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ที่จบ 2/2559 เชียงใหม่


ประกาศ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 2/2559 ของนักศึกษาส่วนกลางเชียงใหม่ สามารถขอรับใบแสดงผลการเรียนแบบสมบูรณ์และหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่ห้องทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสำเร็จการศึกษา สวท. มทร.ล้านนา 053-921444 ต่อ 1113, 1803