โลโก้เว็บไซต์ กองแผนฯจัด Reprofile ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กองแผนฯจัด Reprofile ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย (Reprofile) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมโดยมีผู้บริหาร และตัวแทนคณะในพื้นที่ พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย และลำปาง ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์หน่วยงาน ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ในระยะเวลา 5ปีเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และพัฒนาสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนวัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่


คลังรูปภาพ : Reprofile