โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

1. หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 <<คลิ๊ก>>

2. ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ <<คลิ๊ก>>

3. ประเด็นปัญหาที่พบจากการพิจารณากลั่นกรอง <<คลิ๊ก>>

 

ข้อมูลเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ

1) เกณฑ์ขอตำแหน่งวิชาการใหม่ 2561 (เพิ่มเติม)
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/269/T_0006.PDF
2) เกณฑ์ขอตำแหน่ง วิชาการ ลว. 31 ต.ค. 60
      http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF
3) หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.441.pdf
4) การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
      http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.294.PDF
5) ม.อื่น สรุปความแตกต่างการขอตำแหน่งทางวิชาการ เก่า VS. ใหม่
      http://capr.tsu.ac.th/UserFiles/601215-3.pdf
6) แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จัดพิมพ์โดย สวทช.
      https://lookaside.fbsbx.com/file/แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ.pdf?token=AWzitg6buH1j6ZSAfcwPYeOTnKdAE4_8GDFLYqimpcVo48BWCampko8CLx7WhA2sdE6Vxh4Q-Q-FW3X99GaMg9MEZ7l4edP6soehi2gVx4Ws5X2Lk08_RdUxzXQ678AkO-akTeEzUIi0lb0ASwg_zMU6
7) สไลด์ เกณฑ์การขอตำแหน่ง ตาม ราชกิจจาฯ ปี 2560
      https://lookaside.fbsbx.com/file/97151_PP%20เกณฑ์%20%2823%20สค.62%29.pdf?token=AWy9JFeyX4doVGzqCR1kgZJVQDIcL-70c5sSg09_KgdAUavhBfrbTbI78gDHIFMJGeZgmKnAXiuulifuaRS3_YAmonu3dW4LyNWztCNGilb6jaR5bcARmzUMCIelJNSaQc4eWdD97LioZQCqcKnROb_h
8) รวมเอกสาร เกี่ยวกับ เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 จาก ม.บูรพา
      http://cid.buu.ac.th/standard/Standard%20Curr-2558-Book.pdf
9) แนวการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ของ ม.แม่ฟ้าหลวง
      http://qa.mfu.ac.th/QADep/acaweb/2016/tqf/TQF2558_newOnweb2.pdf
10) ISED  10.1 Detailed Field 
      http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf  
10.2 All field in ISED 
     http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา