โลโก้เว็บไซต์ งานการจัดการความรู้ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานการจัดการความรู้คลังความรู้ชุมชน แก้วปัญญา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา <CLICK>

แผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-KM 59

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560


คลังความรู้/ชุมชนออนไลน์เพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
และประสบการณ์ผ่านการเขียนบันทึก(บล๊อก)

- ชุมชนออนไลน์เพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ผ่านการเขียนบันทึก (บล็อก)

- การระดมสมองเพื่อ มคอ.7 ประจำปี 2559

- การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อรับใช้สังคมผ่านโครงการจิตราชมงคลอาสา ประจำปี 2559

- ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ ประจำปี 2559

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา