โลโก้เว็บไซต์ งานการจัดการความรู้ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานการจัดการความรู้ 

1) คู่มือการจัดการความรู้
      - ปี 2558 : คู่มือการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา


2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
      - ปี 2559 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-KM 59
      - ปี 2563 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-KM 63 
      - ปี 2563 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้-KM 63 


3) แผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
      - ปี 2559 : แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559
      - ปี 2560 : แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560
      - ปี 2563 : แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

4) แนวทางการปฏิบัติที่ดี
   ด้านการสอน
      - ปี 2563 : การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน

   ด้านการวิจัย
      - ปี 2563 : การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการหรือวิชาชีพ

   ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติงาน
      - ปี 2563 : การจัดประชุมและการจัดทำระเบียบวาระการประชุม
      - ปี 2563 : การสื่อสารภายในหน่วยงาน
      - ปี 2563 : การจัดทำบันทึกข้อความ
      - ปี 2563 : การจัดทำข้อเสนอโครงการกิจกรรม


5) คลังความรู้/ชุมชนออนไลน์เพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
   ประสบการณ์ผ่านการเขียนบันทึก(บล๊อก)

      - ชุมชนออนไลน์เพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ผ่านการเขียนบันทึก (บล็อก)
      - การระดมสมองเพื่อ มคอ.7 ประจำปี 2559
      - การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อรับใช้สังคมผ่านโครงการจิตราชมงคลอาสา ประจำปี 2559
      - ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ ประจำปี 2559


5) Dowload เอกสารที่เกี่ยวข้อง
      - ปี 2563 : เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา