โลโก้เว็บไซต์ งานการจัดการความรู้ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานการจัดการความรู้


คู่มือการจัดการความรู้
- คู่มือการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-KM 59
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-KM 62 


แผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559
- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

คลังความรู้/ชุมชนออนไลน์เพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ผ่านการเขียนบันทึก(บล๊อก)
- ชุมชนออนไลน์เพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ผ่านการเขียนบันทึก (บล็อก)
- การระดมสมองเพื่อ มคอ.7 ประจำปี 2559
- การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อรับใช้สังคมผ่านโครงการจิตราชมงคลอาสา ประจำปี 2559
- ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ ประจำปี 2559

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา