โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

งานประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือ

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเดือนสิงหาคม 2560 (ใหม่) <<คลิก>>

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  <<คลิก>>

- แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  <<คลิก>>

- คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 วันที่ 4 ก.ค. 2559  <<คลิก>>

- การปรับเกณฑ์คู่มือการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 10 ก.พ. 2559  <<คลิก>>

 

 

คำสั่ง

- คำสั่งประกันคุณภาพ 2560 <<คลิก>>

- คำสั่งประกันคุณภาพ 2559 <<คลิก>>

 

 

เป้าหมายคุณภาพ

- เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร 60  <<คลิก>>

- เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ 60  <<คลิก>>

- เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร 59  <<คลิก>>

- เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ 59  <<คลิก>>

 

 

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง
- แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) กศ.2561 (เกณฑ์58)  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มแบบเก็บข้อมูลดิบระดับคณะ ปีการศึกษา 2561)  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7)กศ.2560(หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์48)  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7)กศ.2560(หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์58)  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา2560 <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา2559  <<คลิก>>

- Common Data Set ปีการศึกษา 2560(เกณฑ์ 48) <<คลิก>>

- Common Data Set ปีการศึกษา 2560(เกณฑ์ 58) <<คลิก>>

 

เอกสารอื่นๆ
- ฟอร์มแผนพัฒนา-ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561  <<คลิก>>

- ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน หลักสูตร (ข้อเสนอแนะรายตัวบ่งชี้) <<คลิก>>

- ฟอร์มแผนพัฒนาหลักสูตร (ข้อเสนอแนะรายตัวบ่งชี้) <<คลิก>>

- ฟอร์มแผนพัฒนาหลักสูตร  <<คลิก>>

- สรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต  <<คลิก>>

- สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ล้านนา 2559 ป.ตรี  <<คลิก>>

- สรุปภาวะการมีงานทำมหาบัณฑิต  2559 ป.โท  <<คลิก>>

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา