โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานประกันคุณภาพการศึกษา


1) คู่มือ

1.1) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเดือนสิงหาคม 2560 (ใหม่) <<คลิก>>
1.2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  <<คลิก>>
1.3) แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  <<คลิก>>
1.4) คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 วันที่ 4 ก.ค. 2559  <<คลิก>>
1.5) การปรับเกณฑ์คู่มือการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 10 ก.พ. 2559  <<คลิก>>

2) คำสั่ง

2.1) คำสั่งประกันคุณภาพ 2559 <<คลิก>>
2.2) คำสั่งประกันคุณภาพ 2560 <<คลิก>>
2.3) คำสั่งประกันคุณภาพ 2561 <<คลิก>>
2.4) คำสั่งประกันคุณภาพ 2562 <<คลิก>>
2.5) คำสั่งประกันคุณภาพ 2563 <<คลิก>>

 

3) เป้าหมายคุณภาพ

3.1) ระดับหลักสูตร

- ปีการศึกษา 2559  <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2560 <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2561 <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

3.2) ระดับคณะ

- ปีการศึกษา 2559  <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2560  <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2561 <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

4) แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง

4.1) Common Data Set ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ 48) <<คลิก>>
4.2) Common Data Set ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ 58) <<คลิก>>
4.3) แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  <<คลิก>>
4.4) แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559  <<คลิก>>
4.5) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) กศ. 2560(หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์48)  <<คลิก>>
4.6) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) กศ. 2560(หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์58)  <<คลิก>>
4.7) แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 <<คลิก>>
4.8) แบบฟอร์มแบบเก็บข้อมูลดิบระดับคณะ ปีการศึกษา 2561)  <<คลิก>>
4.9) แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 <<คลิก>>
4.10) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) กศ.2561 (เกณฑ์58)  <<คลิก>>
4.11) แบบฟอร์มแบบเก็บข้อมูลดิบระดับคณะ ปีการศึกษา 2562  <<คลิก>> 
4.12) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2563 <<คลิก>> 
4.13) แบบฟอร์มเก็บข้อมูลดิบ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 <<คลิก>> 
4.14) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2564 <<คลิก>>  
4.15) แบบฟอร์มเก็บข้อมูล ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 <<คลิก>> 

5) ข้อมูลดิบเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง

5.1) ประจำปีการศึกษา 2562

5.1.1) ระดับหลักสูตร (มคอ.7) <<คลิก>>

5.1.2) ระดับคณะ <<คลิก>>

5.2) ประจำปีการศึกษา 2563

5.2.1) ระดับหลักสูตร (มคอ.7) <<คลิก>>

5.2.2) ระดับคณะ <<คลิก>>

5.3) ประจำปีการศึกษา 2564

5.3.1) ระดับหลักสูตร (มคอ.7) <<คลิก>>

5.3.2) ระดับคณะ <<คลิก>>

 

6) เอกสารอื่นๆ

6.1) คู่มือทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ <<คลิก>>
6.2) แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 <<คลิก>>

6.3) แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 <<คลิก>>
6.4) รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร <<คลิก>>
6.5) แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน <<คลิก>>
6.6) แบบฟอร์มติดตามรายงานวิชาที่ทวนสอบและรายวิชาบูรณาการ <<คลิก>>
6.7) แบบฟอร์มติดตามรายวิชาบูรณาการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป <<คลิก>>

7) รายงานประเมินตนเอง

7.1) รายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) พื้นที่ <<คลิก>>
7.2) รายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรกลาง <<คลิก>>
7.3) รายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR) (คณะพื้นที่) <<คลิก>>
7.4) รายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR) (คณะกลาง) <<คลิก>>

8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

8.1) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หลักสูตรพื้นที่) <<คลิก>>
8.2) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หลักสูตรกลาง) <<คลิก>>
8.3) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คณะพื้นที่) <<คลิก>>
8.4) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คณะกลาง) <<คลิก>>

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา