โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานประกันคุณภาพการศึกษา


1) คู่มือ

1.1) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเดือนสิงหาคม 2560 (ใหม่) <<คลิก>>

1.2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  <<คลิก>>

1.3) แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  <<คลิก>>

1.4) คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 วันที่ 4 ก.ค. 2559  <<คลิก>>

1.5) การปรับเกณฑ์คู่มือการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 10 ก.พ. 2559  <<คลิก>>

  

2) คำสั่ง

1) คำสั่งประกันคุณภาพ 2559 <<คลิก>>

2) คำสั่งประกันคุณภาพ 2560 <<คลิก>>

3) คำสั่งประกันคุณภาพ 2561 <<คลิก>>

4) คำสั่งประกันคุณภาพ 2562 <<คลิก>>

 

3) เป้าหมายคุณภาพ

3.1) ระดับหลักสูตร

- ปีการศึกษา 2559  <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2560 <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2561 <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

3.2) ระดับคณะ

- ปีการศึกษา 2559  <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2560  <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2561 <<คลิก>>

- ปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

 

4) แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง

4.1) Common Data Set ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ 48) <<คลิก>>

4.2) Common Data Set ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ 58) <<คลิก>>

4.3) แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  <<คลิก>>

4.4) แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559  <<คลิก>>

4.5) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) กศ. 2560(หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์48)  <<คลิก>>

4.6) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) กศ. 2560(หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์58)  <<คลิก>>

4.7) แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 <<คลิก>>

4.8) แบบฟอร์มแบบเก็บข้อมูลดิบระดับคณะ ปีการศึกษา 2561)  <<คลิก>>

4.9) แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 <<คลิก>>

4.10) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) กศ.2561 (เกณฑ์58)  <<คลิก>>

4.11) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

4.12) แบบฟอร์มแบบเก็บข้อมูลดิบระดับคณะ ปีการศึกษา 2562  <<คลิก>> 

 

5) ข้อมูลดิบเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง

5.1) ประจำปีการศึกษา 2562

5.1.1) ระดับหลักสูตร (มคอ.7) <<คลิก>>

5.1.2) ระดับคณะ <<คลิก>>

5.2) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านระบบ E-Jobs RMUTL (เมนูสารสนเทศ)

5.2.1) ปีการศึกษา 2561 <<คลิก>>

5.3) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรพื้นที่ (Site Visit)

5.3.1) ปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

 

6) เอกสารอื่นๆ

6.1) เอกสารการติดตามข้อมูลการกำหนดรายวิชาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และรายวิชาการบูรณาการการเรียนการสอน <<คลิก>>

6.2) คู่มือทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ <<คลิก>>

6.3) ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ <<คลิก>>

6.4) แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

6.5) แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

6.6) แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ภาคเรียนที่ 1/2562 <<คลิก>>

6.7) แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

6.8) แบบฟอร์ม การติดตามและตรวจสอบข้อมูล (ระดับหลักสูตร) องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  <<คลิก>

6.9) แบบฟอร์ม การติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์) <<คลิก>>

6.10) แบบฟอร์ม การติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ข้อ 9) <<คลิก>>

6.11) แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 <<คลิก>>

7) รายงานประเมินตนเอง

7.1) รายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) พื้นที่ <<คลิก>>

7.2) รายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรกลาง <<คลิก>>

7.3) รายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR) (คณะพื้นที่) <<คลิก>>

7.4) รายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR) (คณะกลาง) <<คลิก>>

8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

8.1) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หลักสูตรพื้นที่) <<คลิก>>

8.2) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หลักสูตรกลาง) <<คลิก>>

8.3) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คณะพื้นที่) <<คลิก>>

8.4) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คณะกลาง) <<คลิก>>

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา