โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือ

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเดือนสิงหาคม 2560 (ใหม่) <<คลิก>>

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  <<คลิก>>

- แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  <<คลิก>>

- คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 วันที่ 4 ก.ค. 2559  <<คลิก>>

- การปรับเกณฑ์คู่มือการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 10 ก.พ. 2559  <<คลิก>>

 

 

คำสั่ง

- คำสั่งประกันคุณภาพ 2560 <<คลิก>>

- คำสั่งประกันคุณภาพ 2559 <<คลิก>>

 

 

เป้าหมายคุณภาพ

- เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร 60  <<คลิก>>

- เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ 60  <<คลิก>>

- เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร 59  <<คลิก>>

- เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ 59  <<คลิก>>

 

 

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง

- แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) กศ.2561 (เกณฑ์58)  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มแบบเก็บข้อมูลดิบระดับคณะ ปีการศึกษา 2561)  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) กศ. 2560(หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์48)  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7) กศ. 2560(หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์58)  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559  <<คลิก>>

- Common Data Set ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ 48) <<คลิก>>

- Common Data Set ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ 58) <<คลิก>>

 

เอกสารอื่นๆ

- แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

- แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

- แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ภาคเรียนที่ 1/2562 <<คลิก>>

- แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

- แบบฟอร์ม การติดตามและตรวจสอบข้อมูล (ระดับหลักสูตร) องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  <<คลิก>

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา