โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

งานประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือ

-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน <<คลิก>>

-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 <<คลิก>>

-แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 <<คลิก>>

-คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 วันที่ 4 ก.ค. 2559 <<คลิก>>

-การปรับเกณฑ์คู่มือการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 10 ก.พ. 2559 <<คลิก>>


คำสั่ง

-คำสั่งประกันคุณภาพ 2559 <<คลิก>>เป้าหมายคุณภาพ

-เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร 59 <<คลิก>>

-เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ 59 <<คลิก>>
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง

-แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559  <<คลิก>>

-แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา2559  <<คลิก>>


เอกสารอื่นๆ

-ฟอร์มแผนพัฒนาหลักสูตร  <<คลิก>>