โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

งานประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือ

-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเดือนสิงหาคม 2560 (ใหม่) <<คลิก>>

-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 <<คลิก>>

-แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 <<คลิก>>

-คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 วันที่ 4 ก.ค. 2559 <<คลิก>>

-การปรับเกณฑ์คู่มือการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 10 ก.พ. 2559 <<คลิก>>

 

คำสั่ง

-คำสั่งประกันคุณภาพ 2559 <<คลิก>>

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายคุณภาพ

-เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร 59 <<คลิก>>

-เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ 59 <<คลิก>>

 

 

 

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง

-แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559  <<คลิก>>

-แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา2559  <<คลิก>>

 

 

 

 

 

เอกสารอื่นๆ

-ฟอร์มแผนพัฒนาหลักสูตร  <<คลิก>>

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา