โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์


                                                          

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา