โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา