โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์


            

     

                                  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา