โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง นักศึกษาทุกรหัส | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง นักศึกษาทุกรหัส

พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์


ระยะเวลา : 9 มกราคม 2560 - 22 มกราคม 2560

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เฉพาะนักศึกษาระดับ ปวส/ปริญญาตรี กรณีชำระเงินล่วงหน้าแล้ว แต่ประสงค์จะลาพักการเรียน ภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันเรก ของภาคการศึกษาฤดูร้อน จะขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ครึ่งหนึ่งและไม่ต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (ระเบียบว่าด้วยการคืนค่าาบำรุงการศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 5.1)