โลโก้เว็บไซต์ แผนปฏิบัติราชการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

แผนปฏิบัติราชการ


แผนปฏิบัติยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561 - 2565)  (แก้ไขครั้งที่ 1 มีนาคม 2562)

- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561 - 2565)

- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2557 - 2561)

 

แผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

- แผนปฏิบัติราชการ 2558

แผนปฏิบัติราชการ 2559

แผนปฏิบัติราชการ 2560

- แผนปฏิบัติราชการ 2561

- แผนปฏิบัติราชการ 2562

 

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2561-2565 และปฏิบัติราชการประจำปี 2562

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

 

แบบฟอร์มงานแผน

- แบบฟอร์มแบบเสนอแผนงาน ง.8 ปีงบประมาณ 2562  <<คลิก>>

- แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ - กิจกรรม ง.9 ปีงบประมาณ 2562  <<คลิก>>

- แบบฟอร์ม ง.8 ปีงบประมาณ 2560  <<คลิก>>

- แบบฟอร์ม ง.4 <<คลิก>>

- แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 <<คลิก>>

- แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 <<คลิก>>

- แบบฟอร์มรายงานผลผลการดำเนินงานโครงการ/กกิจกรรม(ง.9.1) <<คลิก>>

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา