โลโก้เว็บไซต์ งานแผนและยุทธศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานแผนและยุทธศาสตร์


1) แผนปฏิบัติยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

1.1) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2557 - 2561)

1.2) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561 - 2565)

1.3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561 - 2565)  (แก้ไขครั้งที่ 1 : มีนาคม 2562)

1.4) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561 - 2565)  (แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2562)

1.5) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2566 - 2570) 

1.6) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2566 - 2570) (แก้ไขครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2567) 

 

2) แผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

2.1) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

2.2) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559

2.3) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

2.4) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

2.5) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

2.6) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

2.7) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

2.8) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุง)

2.9) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 

2.10) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 

2.11) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 

 

3) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

3.1) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559

3.2) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560

3.3) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

3.4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2561-2565 และปฏิบัติราชการประจำปี 2562

3.5) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

4.1) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

4.2) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

4.3) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

4.4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

4.5) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

4.6) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

4.7) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

4.8) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 

4.9) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 

 

5) แบบฟอร์มงานแผน

5.1) แบบฟอร์มแบบเสนอแผนงาน ง.8 ปีงบประมาณ 2562  <<คลิก>>

5.2) แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ - กิจกรรม ง.9 ปีงบประมาณ 2562  <<คลิก>>

5.3) แบบฟอร์ม ง.8 ปีงบประมาณ 2560  <<คลิก>>

5.4) แบบฟอร์ม ง.4 <<คลิก>>

5.5) แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 <<คลิก>>

5.6) แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 <<คลิก>>

5.7) แบบฟอร์มรายงานผลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม(ง.9.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เป็นต้นไป) <<คลิก>>

5.8) แนวการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) <<คลิก>>

5.9) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 <<คลิก>>

5.10) คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี <<คลิก>>

5.11) แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และบริบทของจังหวัด <<คลิก>>

5.12) แบบฟอร์มการจัดทำแผนการปฏิบัติงานบุคลากร (สายวิชาการ) ตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) <<คลิก>>

5.13) แบบฟอร์มเสนอแผนงานประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 <<คลิก>> 

5.14) แบบฟอร์มผลการดำเนินงานของหน่วยบริการวิชาการ <<คลิก>> 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา