โลโก้เว็บไซต์ งานแผนและยุทธศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานแผนและยุทธศาสตร์


1) แผนปฏิบัติยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

1.1) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2557 - 2561)

1.2) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561 - 2565)

1.3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561 - 2565)  (แก้ไขครั้งที่ 1 : มีนาคม 2562)

1.4) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561 - 2565)  (แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2562)

 

2) แผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

2.1) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

2.2) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559

2.3) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

2.4) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

2.5) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

2.6) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563  (ร่าง) 

 

3) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

3.1) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559

3.2) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560

3.3) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

3.4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2561-2565 และปฏิบัติราชการประจำปี 2562

 

4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

4.1) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

4.2) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

4.3) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

4.4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

4.5) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

 

5) แบบฟอร์มงานแผน

5.1) แบบฟอร์มแบบเสนอแผนงาน ง.8 ปีงบประมาณ 2562  <<คลิก>>

5.2) แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ - กิจกรรม ง.9 ปีงบประมาณ 2562  <<คลิก>>

5.3) แบบฟอร์ม ง.8 ปีงบประมาณ 2560  <<คลิก>>

5.4) แบบฟอร์ม ง.4 <<คลิก>>

5.5) แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 <<คลิก>>

5.6) แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 <<คลิก>>

5.7) แบบฟอร์มรายงานผลผลการดำเนินงานโครงการ/กกิจกรรม(ง.9.1) <<คลิก>>

5.8) แนวการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) <<คลิก>>

5.9) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 <<คลิก>>

5.10) คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี <<คลิก>>

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา