โลโก้เว็บไซต์ แผนปฏิบัติราชการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ


- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ( 2561- 2565)

- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ( 2557 - 2561)

- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561 - 2565 ) แก้ไขครั้งที่ 1 มีนาคม 2562 

- แผนปฏิบัติราชการ 2558

แผนปฏิบัติราชการ 2559

แผนปฏิบัติราชการ 2560

แผนปฏิบัติราชการ 2561

แผนปฏิบัติราชการ 2562

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พ.ศ. 2561-2565 และปฏิบัติราชการประจำปี 2562

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

 

แบบฟอร์มงานแผน

- แบบฟอร์มแบบเสนอแผนงาน ง.8 ปีงบประมาณ 2562 <<คลิก>>

- แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ - กิจกรรม ง.9 ปีงบประมาณ 2562 <<คลิก>>

-แบบฟอร์ม ง.8 ปีงบประมาณ 2560 <<คลิก>>

-แบบฟอร์ม ง.4 <<คลิก>>

-แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 <<คลิก>>

-แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 <<คลิก>>

-แบบฟอร์มรายงานผลผลการดำเนินงานโครงการ/กกิจกรรม(ง.9.1)  <<คลิก>>

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา