โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล

ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางอุษามาศ  รัตนวงศ์

นางอุษามาศ รัตนวงศ์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน์

ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันทน์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผศ.เสรฐสุดา  ปรีชานนท์

ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

นายสุทัศน์ กุณา

นายสุทัศน์ กุณา

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)

ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเก่ง

ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา