โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล

ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางอุษามาศ  รัตนวงศ์

นางอุษามาศ รัตนวงศ์

รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์

ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน์

ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันทน์

รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

นายสุทัศน์ กุณา

นายสุทัศน์ กุณา

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)

ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเก่ง

ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา

ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์

ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์

ผู้ช่วยคณบดีด้านบัณฑิตศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา