โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ดร.พวงทอง วังราษฎร์

ดร.พวงทอง วังราษฎร์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์สวัสดิ์ หากิน

อาจารย์สวัสดิ์ หากิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์เทวา พรหมนุชานนท์

อาจารย์เทวา พรหมนุชานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ปริศนา กุลนลา

อาจารย์ปริศนา กุลนลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์สุทัศน์ กุณา

อาจารย์สุทัศน์ กุณา

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา