โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : dr.noon@rmutl.ac.th

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : paipan@rmutl.ac.th

นายอนาวิน สุวรรณะ

นายอนาวิน สุวรรณะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : anavins@rmutl.ac.th

ดร.ตะวัน วาทกิจ

ดร.ตะวัน วาทกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : tawan@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.เนตรนภางค์ ทองศรี

ดร.เนตรนภางค์ ทองศรี

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา สุภัทรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินยา สุภัทรานนท์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นายณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล

นายณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารความเสี่ยง


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ

ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการจัดหารายได้


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.ลมัย ผัสดี

ดร.ลมัย ผัสดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับรองมาตรฐาน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ

ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ปริศนา  กุลนลา

อาจารย์ปริศนา กุลนลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภาษาและกิจการต่างประเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายจตุพร ศิลพรชัย

นายจตุพร ศิลพรชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางบุณิกา คุณยศยิ่ง

นางบุณิกา คุณยศยิ่ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา