โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 0 81883 4102

อีเมล : nisara@rmutl.ac.th

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 0 81671 3074

อีเมล : Witsite@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทีเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : maew.maew@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 086-1967359

อีเมล : pichaphob.pla@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.พวงทอง วังราษฎร์

ดร.พวงทอง วังราษฎร์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวณฐา อภิธาวินวสุ

นางสาวณฐา อภิธาวินวสุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สวัสดิ์  หากิน

อาจารย์สวัสดิ์ หากิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เทวา พรหมนุชานนท์

อาจารย์เทวา พรหมนุชานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ปริศนา  กุลนลา

อาจารย์ปริศนา กุลนลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุทัศน์  กุณา

อาจารย์สุทัศน์ กุณา

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ

อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา