โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


คณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางอุษามาศ  รัตนวงศ์

นางอุษามาศ รัตนวงศ์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผศ.กลัยารัตน์  เศวตนันทน์

ผศ.กลัยารัตน์ เศวตนันทน์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผศ.เสรฐสุดา  ปรีชานนท์

ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

นายสุทัศน์ กุณา

นายสุทัศน์ กุณา

ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา