โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


ประธานคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

ประธานคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณจิตานนทน์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณจิตานนทน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

ดร.พวงทอง วังราษฎร์

ดร.พวงทอง วังราษฎร์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

นางสาวผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ตัวแทน หัวหน้าสาขาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

ตัวแทน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์

ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์

ตัวแทน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์

ดร.แววดาว พรมเสน

ดร.แววดาว พรมเสน

ตัวแทน คณาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา

ตัวแทน คณาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

ตัวแทน คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์

เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมธุรดา สุรินทร์คำ

นางสาวมธุรดา สุรินทร์คำ

เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา