โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


ประธานคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

ประธานคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ รัตนา ณ ลำพูน

รองศาสตราจารย์ รัตนา ณ ลำพูน

ผู้ทรงคุณวุฒิ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

ผู้ทรงคุณวุฒิ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

ผู้ทรงคุณวุฒิ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณจิตานนทน์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณจิตานนทน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.พวงทอง วังราษฎร์

ดร.พวงทอง วังราษฎร์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

ตัวแทน หัวหน้าสาขาการบัญชี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

ตัวแทน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์

ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์

ตัวแทน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุวิสา ทะยะธง

อาจารย์สุวิสา ทะยะธง

ตัวแทน คณาจารย์ประจำสาขาการบัญชี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา

ตัวแทน คณาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

ตัวแทน คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุพรรษา ตาคำมูล

นางสาวสุพรรษา ตาคำมูล

เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา