โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


หลักสูตร บช.บ.การบัญชี สาขาการบัญชี
นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ

นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ

หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ

ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์

นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายสวัสดิ์ หากิน

นายสวัสดิ์ หากิน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวรังศิมา กันธิวาส

นางสาวรังศิมา กันธิวาส

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายสุรัตน์ ยาสิทธิ

นายสุรัตน์ ยาสิทธิ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายอดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว

นายอดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายปฐมชัย กรเลิศ

นายปฐมชัย กรเลิศ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกการจัดการธุรกิจ/การจัดการสำนักงาน สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวเบญญาภา กันทะวงศ์วาร

นางสาวเบญญาภา กันทะวงศ์วาร

หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจ

นางรุจิรา สุขมณี

นางรุจิรา สุขมณี

หัวหน้าวิชาเอกการจัดการสำนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ มัลวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ มัลวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

ดร.กัญญ์วรา สมใจ

ดร.กัญญ์วรา สมใจ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

ดร.ลัดดา ปินตา

ดร.ลัดดา ปินตา

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางอุษามาศ รัตนวงศ์

นางอุษามาศ รัตนวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราช

นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราช

หัวหน้าหลักวิชาเอกการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์ อาษากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์ อาษากิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสุชาดา ทรัพยสาร

นางสุชาดา ทรัพยสาร

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางแสงดาว แก้วสว่าง

นางแสงดาว แก้วสว่าง

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์

นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวเก็จวลี ศรีจันทร์

นางสาวเก็จวลี ศรีจันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นายศุภวัชร์ พงษ์วัชรวัชฬ์

นายศุภวัชร์ พงษ์วัชรวัชฬ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวบุผา ระวิโรจน์

นางสาวบุผา ระวิโรจน์

หัวหน้าวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังสี

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

ดร.ปณิธิ อมาตยกุล

ดร.ปณิธิ อมาตยกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวปาริฉัตร  เดือนเพ็ญ

นางสาวปาริฉัตร เดือนเพ็ญ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน

นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางอัจฉริน จิตต์ปรารพ

นางอัจฉริน จิตต์ปรารพ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวณิชกุล คำรินทร์

นางสาวณิชกุล คำรินทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ
ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม

หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ดร.ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์

ดร.ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์

คณาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ดร.พีรยา สมศักดิ์

ดร.พีรยา สมศักดิ์

คณาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
นายนรินทร์ จิวิตัน

นายนรินทร์ จิวิตัน

หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน

นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายสุพงศ์ แดงสุริยศรี

นายสุพงศ์ แดงสุริยศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจธรรม สุภาจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจธรรม สุภาจันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายเทวา พรหมนุชานนท์

นายเทวา พรหมนุชานนท์

อาจารรย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายธีรภพ แสงศรี

นายธีรภพ แสงศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายนพณัฐ วรรณภีร์

นายนพณัฐ วรรณภีร์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายวรการ ใจดี

นายวรการ ใจดี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) สาขาบริหารธุรกิจ
ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส

ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส

หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นางสุภาวดี วรุณกูล

นางสุภาวดี วรุณกูล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวพิริยมาศ ศิริชัย

นางสาวพิริยมาศ ศิริชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐ

นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

Mr.Peter John Oswald

Mr.Peter John Oswald

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

Mr.Curtis William Fry

Mr.Curtis William Fry

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ดร.ลัดดา ปินตา

ดร.ลัดดา ปินตา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์
นายวรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

นายวรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ครุธเวโช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ครุธเวโช

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายดลิก ประสานวรกิจกุล

นายดลิก ประสานวรกิจกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายชูเกียรติ ศิริวงศ์

นายชูเกียรติ ศิริวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวอำพร กันทา

นางสาวอำพร กันทา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายอนาวิน สุวรรณะ

นายอนาวิน สุวรรณะ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ

นางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์
ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ

ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ

หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นางฝนทิพ ราชเวียง

นางฝนทิพ ราชเวียง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางปณิสา กุระคาน

นางปณิสา กุระคาน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายเฉลิมชัย พาราสุข

นายเฉลิมชัย พาราสุข

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวศศิวิมล ชิน

นางสาวศศิวิมล ชิน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายเดชาธร พจนพงษ์

นายเดชาธร พจนพงษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวศลิษา เศวตนันทน์

นางสาวศลิษา เศวตนันทน์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ
นายณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล

นายณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล

หัวหน้ากลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์

ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นายชัชวิน วรปรีชา

นายชัชวิน วรปรีชา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางสาวเกษรี ศรีโปฎก

นางสาวเกษรี ศรีโปฎก

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์
นางสาววิภาดา ญาณสาร

นางสาววิภาดา ญาณสาร

หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์

ดร.ตะวัน วาทกิจ

ดร.ตะวัน วาทกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ

ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามแสน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย พึ่งธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย พึ่งธรรม

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว

นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางลมัย ผัสดี

นางลมัย ผัสดี

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง

นางญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงค์ ทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงค์ ทำงาน

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางกนิษฐา ลังกาพินธุ์

นางกนิษฐา ลังกาพินธุ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางสาวปริศนา กุลนลา

นางสาวปริศนา กุลนลา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางสาวนภัสพร ไชยวงค์

นางสาวนภัสพร ไชยวงค์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางสาวพัชรา มูลปัญญา

นางสาวพัชรา มูลปัญญา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางสาวนภาภรณ์ ไชยรัง

นางสาวนภาภรณ์ ไชยรัง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางบุณิกา คุณยศยิ่ง

นางบุณิกา คุณยศยิ่ง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารักษ์ แก้วดวงแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารักษ์ แก้วดวงแสง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ดร.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม

ดร.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางวิภาวรรณ ปลัดคุณ

นางวิภาวรรณ ปลัดคุณ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางสาวปรียานุช อนุสุเรนทร์

นางสาวปรียานุช อนุสุเรนทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นายชวรินทร์ คำมาเขียว

นายชวรินทร์ คำมาเขียว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางสาวมณฑิรา ถ้ำทอง

นางสาวมณฑิรา ถ้ำทอง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางสาวทิพย์สุดา อินทะอุด

นางสาวทิพย์สุดา อินทะอุด

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาสุขภาพ สาขาศิลปศาสตร์
นายณัฐพงศ์ ดีไพร

นายณัฐพงศ์ ดีไพร

หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา ชมิดท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา ชมิดท์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นายนฐนัธย์ ใยบัว

นายนฐนัธย์ ใยบัว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางบงกช ศิลปานนท์

นางบงกช ศิลปานนท์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

หลักสูตร บช.บ.การบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นายทศพร ไชยประคอง

นายทศพร ไชยประคอง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวนฤมล คุมพงษ์

นางสาวนฤมล คุมพงษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นายวิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์

นายวิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวอาภาศรี เทวตา

นางสาวอาภาศรี เทวตา

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวกฤษยา มะแอ

นางสาวกฤษยา มะแอ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวสุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ

นางสาวสุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวเกษรี ศรีโปฎก

นางสาวเกษรี ศรีโปฎก

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นายสุทัศน์ กุณา

นายสุทัศน์ กุณา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสุรีนาฏ มะโนลา

นางสุรีนาฏ มะโนลา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายนรินทร์ จิวิตัน

นายนรินทร์ จิวิตัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายจตุพร ศิลพรชัย

นายจตุพร ศิลพรชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นางสาววรัญญา ฐานะ

นางสาววรัญญา ฐานะ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวจิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์

นางสาวจิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวมัทรี สีมา

นางสาวมัทรี สีมา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวณัฐริน รัตนัง

นางสาวณัฐริน รัตนัง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นางสาวกฤติกา อินตา

นางสาวกฤติกา อินตา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นายวรพงษ์ ด้วงน้อย

นายวรพงษ์ ด้วงน้อย

คณาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (จอมทอง)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา