โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


สาขาการบัญชี คณาจารย์สาขาการบัญชี
นายสวัสดิ์ หากิน

นายสวัสดิ์ หากิน

คณาจารย์สาขาการบัญชี

ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

หัวหน้าสาขาการบัญชี

ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์

ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์

คณาจารย์หลักสูตรการบัญชี

นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์

นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์

คณาจารย์หลักสูตรการบัญชี

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล

อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

นางสาวรังศิมา กันธิวาส

นางสาวรังศิมา กันธิวาส

คณาจารย์หลักสูตรการบัญชี

นายสุรัตน์ ยาสิทธิ

นายสุรัตน์ ยาสิทธิ

คณาจารย์หลักสูตรการบัญชี

นางสาววิตถา โสภาจารีย์

นางสาววิตถา โสภาจารีย์

หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี

นางสาวผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

คณาจารย์หลักสูตรการบัญชี

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม

อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ

นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ

คณาจารย์หลักสูตรการบัญชี

นางศศิพัชร์ สันกลกิจ

นางศศิพัชร์ สันกลกิจ

คณาจารย์หลักสูตรการบัญชี

สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์
ผศ.ลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี

ผศ.ลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี

หัวหน้ากลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์

นายชัชวิน วรปรีชา

นายชัชวิน วรปรีชา

คณาจารย์กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์

ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

คณาจารย์กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์

หลักสูตรการจัดการ คณาจารย์สาขาการจัดการ
ดร.กัญญ์วรา สมใจ

ดร.กัญญ์วรา สมใจ

หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน

ดร.ลัดดา ปินตา

ดร.ลัดดา ปินตา

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

ผศ.สุภทรา ปานสุวรรณจิตร์

ผศ.สุภทรา ปานสุวรรณจิตร์

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข

ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

ผศ.มานิตย์ มัคควงศ์

ผศ.มานิตย์ มัคควงศ์

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

ผศ.สุรชัย อุตมอ่าง

ผศ.สุรชัย อุตมอ่าง

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

นางสาวเบญญาภา กันทะวงศ์วาร

นางสาวเบญญาภา กันทะวงศ์วาร

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

นางรุจิรา สุขมณี

นางรุจิรา สุขมณี

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

นางสาวสุรีรัตน์ อินทร์สุเทพ

นางสาวสุรีรัตน์ อินทร์สุเทพ

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

นางสาวณฐา อภิธาวินวสุ

นางสาวณฐา อภิธาวินวสุ

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

นางสาวอาภาศรี เทวตา

นางสาวอาภาศรี เทวตา

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

นางสาวอรุณรัตน์ โยะกาศ

นางสาวอรุณรัตน์ โยะกาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการจัดการ

หลักสูตรการตลาด คณาจารย์หลักสูตรการตลาด
นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราช

นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราช

หัวหน้าหลักสูตรการตลาด

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

คณาจารย์หลักสูตรการตลาด

ผศ.เปรมศักดิ์ อาษากิจ

ผศ.เปรมศักดิ์ อาษากิจ

คณาจารย์หลักสูตรการตลาด

นางสุชาดา ทรัพยสาร

นางสุชาดา ทรัพยสาร

คณาจารย์หลักการตลาด

นางแสงดาว แก้วสว่าง

นางแสงดาว แก้วสว่าง

คณาจารย์หลักสูตรการตลาด

นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์

นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์

คณาจารย์หลักสูตรการตลาด

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม

คณาจารย์หลักสูตรการตลาดค้าปลีก

ดร.ริญญาภัทร เขจรนันทน์

ดร.ริญญาภัทร เขจรนันทน์

คณาจารย์หลักสูตรการตลาดค้าปลีก

ดร.พีรยา สมศักดิ์

ดร.พีรยา สมศักดิ์

คณาจารย์หลักสูตรการตลาด

นางสาวเก็จวลี ศรีจันทร์

นางสาวเก็จวลี ศรีจันทร์

คณาจารย์หลักสูตรการตลาด

นายศุภวัชร์ อินฝาง

นายศุภวัชร์ อินฝาง

คณาจารย์หลักสูตรการตลาด

นางสาวศิวนันท์ สุยะวงศ์

นางสาวศิวนันท์ สุยะวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการตลาด

นายวิชิต สันสี

นายวิชิต สันสี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการตลาด

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
นายธีรภพ แสงศรี

นายธีรภพ แสงศรี

หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว

ผศ.ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว

คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ผศ.หฤทัย อาษากิจ

ผศ.หฤทัย อาษากิจ

คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน

นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน

คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

นายสุพงศ์ แดงสุริยศรี

นายสุพงศ์ แดงสุริยศรี

คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

นายเทวา พรหมนุชานนท์

นายเทวา พรหมนุชานนท์

คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

นายนพณัฐ วรรณภีร์

นายนพณัฐ วรรณภีร์

คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

นายนรินทร์  จิวิตัน

นายนรินทร์ จิวิตัน

คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

นายจุตพร ศิลพรชัย

นายจุตพร ศิลพรชัย

คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง

คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ผศ.สัจจธรรม สุภาจันทร์

ผศ.สัจจธรรม สุภาจันทร์

คณาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

นายเอกธนัช ศรีบุญมา

นายเอกธนัช ศรีบุญมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรอังกฤษธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
นางอัจฉริน จิตต์ปรารพ

นางอัจฉริน จิตต์ปรารพ

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผศ.ประภาพร หัสสรังสี

ผศ.ประภาพร หัสสรังสี

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวปาริฉัตร  เดือนเพ็ญ

นางสาวปาริฉัตร เดือนเพ็ญ

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวบุผา ระวิโรจน์

นางสาวบุผา ระวิโรจน์

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน

นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวณิชกุล คำรินทร์

นางสาวณิชกุล คำรินทร์

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวธัญญรัตน์ ใจน้อย

นางสาวธัญญรัตน์ ใจน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นางสุภาวดี วรุณกูล

นางสุภาวดี วรุณกูล

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นายภาคภูมิ ภัควิภาส

นายภาคภูมิ ภัควิภาส

หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นางสาวพิริยมาศ ศิริชัย

นางสาวพิริยมาศ ศิริชัย

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐ

นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐ

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Mr.Peter John Oswald

Mr.Peter John Oswald

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Mr.Curtis William Fry

Mr.Curtis William Fry

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นางสาวศิวนารถ ไชยชนะ

นางสาวศิวนารถ ไชยชนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นายพุฒิพงศ์ ประสงค์ทรัพย์

นายพุฒิพงศ์ ประสงค์ทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)
ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์

ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์

หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

นายพิชาภพ พันธุ์แพ

นายพิชาภพ พันธุ์แพ

คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

 

สาขาศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์

 

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
นางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ

นางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ

หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายดลิก ประสานวรกิจกุล

นายดลิก ประสานวรกิจกุล

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นางสาวเนาวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

นางสาวเนาวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายชูเกียรติ ศิริวงศ์

นายชูเกียรติ ศิริวงศ์

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายอนาวิน สุวรรณะ

นายอนาวิน สุวรรณะ

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นางสาวอำพร กันทา

นางสาวอำพร กันทา

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นางสาวสลิลทิพย์ ตียาภรณ์

นางสาวสลิลทิพย์ ตียาภรณ์

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายพรีพงษ์ ไชยวงค์

นายพรีพงษ์ ไชยวงค์

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายวรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

นายวรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นางสาวรชวดี พันธุ์นิติภูมิ

นางสาวรชวดี พันธุ์นิติภูมิ

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ

ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ

หัวหน้า หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันทน์

ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันทน์

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นางดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์

นางดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นางฝนทิพ ราชเวียง

นางฝนทิพ ราชเวียง

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นางปณิสา กุระคาน

นางปณิสา กุระคาน

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์
ดร.ตะวัน วาทกิจ

ดร.ตะวัน วาทกิจ

หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์

ผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามแสน

ผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามแสน

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มสังคมศาสตร์

นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว

นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ผศ.วิไลรัตน์ แสงศรี

ผศ.วิไลรัตน์ แสงศรี

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ดร.ประทีป พืชทองหลาง

ดร.ประทีป พืชทองหลาง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

นางสาวธัญญลักษณ์ บุญลือ

นางสาวธัญญลักษณ์ บุญลือ

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

นายยุรธร จีนา

นายยุรธร จีนา

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

นางสาววิภาดา ญาณสาร

นางสาววิภาดา ญาณสาร

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

นายธวัชชัย พึ่งธรรม

นายธวัชชัย พึ่งธรรม

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร
ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง

ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางกนิษฐา ลังกาพินธุ์

นางกนิษฐา ลังกาพินธุ์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นายเฉลิมพงค์ ทำงาน

นายเฉลิมพงค์ ทำงาน

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวกนกวรรณ คันธากร

นางสาวกนกวรรณ คันธากร

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวปริศนา กุลนลา

นางสาวปริศนา กุลนลา

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นายเฉลิมชัย พาราสุข

นายเฉลิมชัย พาราสุข

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวศศิวิมล ชิน

นางสาวศศิวิมล ชิน

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวพัชรา มูลปัญญา

นางสาวพัชรา มูลปัญญา

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวนภาภรณ์ ไชยรัง

นางสาวนภาภรณ์ ไชยรัง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นายเดชาธร พจนพงษ์

นายเดชาธร พจนพงษ์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวนภัสพร ไชยวงค์

นางสาวนภัสพร ไชยวงค์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวศลิษา เศวตนันทน์

นางสาวศลิษา เศวตนันทน์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางบุณิกา คุณยศยิ่ง

นางบุณิกา คุณยศยิ่ง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวกวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์

นางสาวกวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

ผศ.วิลักษณ์ศรีป่าซาง

ผศ.วิลักษณ์ศรีป่าซาง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางวิภาวรรณ ปลัดคุณ

นางวิภาวรรณ ปลัดคุณ

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นายรชต เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายรชต เทพหัสดิน ณ อยุธยา

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวสุดารักษ์ แก้วดวงแสง

นางสาวสุดารักษ์ แก้วดวงแสง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสุชาดา อรุณศิโรจน์

นางสุชาดา อรุณศิโรจน์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นายชวรินทร์ คำมาเขียว

นายชวรินทร์ คำมาเขียว

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวพิศาพิมพ์ จันทร์พรหม

นางสาวพิศาพิมพ์ จันทร์พรหม

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

ดร.สุดาวดี ถาวงษ์กลาง

ดร.สุดาวดี ถาวงษ์กลาง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวปรียานุช อนุสุเรนทร์

นางสาวปรียานุช อนุสุเรนทร์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

กลุ่มวิชาสุขภาพ สาขาศิลปศาสตร์
นายณัฐพงศ์ ดีไพร

นายณัฐพงศ์ ดีไพร

หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพ

ผศ.ชัยพร ปรมาธิกุล

ผศ.ชัยพร ปรมาธิกุล

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสุขภาพ

นายประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ

นายประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มสุขภาพ

นายนฐนัธย์ ใยบัว

นายนฐนัธย์ ใยบัว

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มสุขภาพ

ผศ.บุษบา ชมิดท์

ผศ.บุษบา ชมิดท์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มสุขภาพ

นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง

นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มสุขภาพ

นางบงกช ศิลปานนท์

นางบงกช ศิลปานนท์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มสุขภาพ

จอมทอง คณาจารย์สาขาจอมทอง

 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน(จอมทอง) คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน(จอมทอง)
นายวิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์

นายวิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน(จอมทอง)

นางสาวสุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ

นางสาวสุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน(จอมทอง)

นางสาวกฤษยา มะแอ

นางสาวกฤษยา มะแอ

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน(จอมทอง)

นางสาวอาภาศรี เทวตา

นางสาวอาภาศรี เทวตา

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน(จอมทอง)

นางสาวณฐา อภิธาวินวสุ

นางสาวณฐา อภิธาวินวสุ

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน(จอมทอง)

นางสาวเกษรี ศรีโปฎก

นางสาวเกษรี ศรีโปฎก

คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน(จอมทอง)

หลักสูตรการบัญชี(จอมทอง) คณาจารย์หลักสูตรการบัญชี(จอมทอง)
นางสาวนฤมล คุมพงษ์

นางสาวนฤมล คุมพงษ์

คณาจารย์หลักสูตรการบัญชี(จอมทอง)

นายทศพร ไชยประคอง

นายทศพร ไชยประคอง

คณาจารย์หลักสูตรการบัญชี(จอมทอง)

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(จอมทอง) คณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(จอมทอง)
นางสาวกฤติกา อินตา

นางสาวกฤติกา อินตา

คณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(จอมทอง)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (จอมทอง) คณาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (จอมทอง)
นายวรพงษ์ ด้วงน้อย

นายวรพงษ์ ด้วงน้อย

คณาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (จอมทอง)

นางสาวเมทินี น้อยเรือน

นางสาวเมทินี น้อยเรือน

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (จอมทอง)

นางลมัย ผัสดี

นางลมัย ผัสดี

คณาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (จอมทอง)

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ (จอมทอง) คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ (จอมทอง)
นางสาววรัญญา ฐานะ

นางสาววรัญญา ฐานะ

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ (จอมทอง)

นางสาวจิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์

นางสาวจิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ (จอมทอง)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา