โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA))


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ลัดดา ปินตา

อาจารย์ ดร.ลัดดา ปินตา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตร บช.บ.การบัญชี สาขาการบัญชี
อาจารย์ทศพร ไชยประคอง

อาจารย์ทศพร ไชยประคอง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
(หัวหน้าสาขาการบัญชี)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว

อาจารย์อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
(หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2651

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2652

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2670

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ จันทร์อินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ จันทร์อินทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ

อาจารย์ ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2690

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ปฐมชัย กรเลิศ

อาจารย์ ดร.ปฐมชัย กรเลิศ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2690

อีเมล : -

อาจารย์ศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ

อาจารย์ศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2652

อีเมล : -

อาจารย์สวัสดิ์ หากิน

อาจารย์สวัสดิ์ หากิน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2652

อีเมล : -

อาจารย์รังศิมา กันธิวาส

อาจารย์รังศิมา กันธิวาส

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2652

อีเมล : -

อาจารย์สุรัตน์ ยาสิทธิ์

อาจารย์สุรัตน์ ยาสิทธิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2650

อีเมล : -

อาจารย์ธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์

อาจารย์ธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์นฤมล คุ้มพงษ์

อาจารย์นฤมล คุ้มพงษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกการจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์เบญญาภา กันทะวงศ์วาร

อาจารย์เบญญาภา กันทะวงศ์วาร

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก
(หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.กัญญ์วรา สมใจ

อาจารย์ ดร.กัญญ์วรา สมใจ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก
(หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.แคทรียา พร้อมเพรียง

อาจารย์ ดร.แคทรียา พร้อมเพรียง

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์

อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์รุจิรา สุขมณี

อาจารย์รุจิรา สุขมณี

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์วิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์

อาจารย์วิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อาภาศรี เทวตา

อาจารย์อาภาศรี เทวตา

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์จุฬารัตน์ นำคิด

อาจารย์จุฬารัตน์ นำคิด

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ

อาจารย์สุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ศิริรักษ์ ยาวิราช

อาจารย์ศิริรักษ์ ยาวิราช

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก
(หัวหน้าวิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ อาษากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ อาษากิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร

อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อนวัช จิตต์ปรารพ

อาจารย์อนวัช จิตต์ปรารพ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก
(หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์แสงดาว แก้วสว่าง

อาจารย์แสงดาว แก้วสว่าง

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์

อาจารย์ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ศุภวัชร์ พงษ์วัชรวัชฬ์

อาจารย์ศุภวัชร์ พงษ์วัชรวัชฬ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์อัจฉริน จิตต์ปรารพ

อาจารย์อัจฉริน จิตต์ปรารพ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก
(หัวหน้าวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังสี

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ปณิธิ อมาตยกุล

อาจารย์ ดร.ปณิธิ อมาตยกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ปาริฉัตร  เดือนเพ็ญ

อาจารย์ปาริฉัตร เดือนเพ็ญ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เกิดศิริ ชมภูกาวิน

อาจารย์เกิดศิริ ชมภูกาวิน

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์บุผา ระวิโรจน์

อาจารย์บุผา ระวิโรจน์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : 2640

อีเมล : -

อาจารย์ณิชกุล คำรินทร์

อาจารย์ณิชกุล คำรินทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกธุรกิจการค้าและบริการ สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.พีรยา สมศักดิ์

อาจารย์ ดร.พีรยา สมศักดิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
(หัวหน้าวิชาเอกธุรกิจการค้าและบริการ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์

อาจารย์ ดร.ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ธาณุพรรณ ณ สงขลา

อาจารย์ธาณุพรรณ ณ สงขลา

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เตชิษ สันสี

อาจารย์เตชิษ สันสี

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เก็จวลี ศรีจันทร์

อาจารย์เก็จวลี ศรีจันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก (ลาศึกษาต่อ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจธรรม สุภาจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจธรรม สุภาจันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
(หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน

อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2680

อีเมล : -

อาจารย์สุพงศ์ แดงสุริยศรี

อาจารย์สุพงศ์ แดงสุริยศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2683

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2683

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2680

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2680

อีเมล : -

อาจารย์เทวา พรหมนุชานนท์

อาจารย์เทวา พรหมนุชานนท์

อาจารรย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุทัศน์ กุณา

อาจารย์สุทัศน์ กุณา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุรีนาฏ มะโนลา

อาจารย์สุรีนาฏ มะโนลา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ธีรภพ แสงศรี

อาจารย์ธีรภพ แสงศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์

อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : 2680

อีเมล : -

อาจารย์จตุพร ศิลพรชัย

อาจารย์จตุพร ศิลพรชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์นรินทร์ จิวิตัน

อาจารย์นรินทร์ จิวิตัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์วรการ ใจดี

อาจารย์วรการ ใจดี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ณฐา อภิธาวินวสุ

อาจารย์ณฐา อภิธาวินวสุ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
(หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส

อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุภาวดี วรุณกูล

อาจารย์สุภาวดี วรุณกูล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์พิริยมาศ ศิริชัย

อาจารย์พิริยมาศ ศิริชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ศิวพร เจรียงประเสริฐ

อาจารย์ศิวพร เจรียงประเสริฐ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุมนา โสระธิวา

อาจารย์สุมนา โสระธิวา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

Mr.Curtis William Fry

Mr.Curtis William Fry

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์
อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
(หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ ดร.อรไท ครุธเวโช

รองศาสตราจารย์ ดร.อรไท ครุธเวโช

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
(หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ

อาจารย์สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

 อาจารย์อิศร์ วัจนสุนทร

อาจารย์อิศร์ วัจนสุนทร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ

อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อำพร กันทา

อาจารย์อำพร กันทา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์

อาจารย์จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์มัทรี สีมา

อาจารย์มัทรี สีมา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ณัฐริน รัตนัง

อาจารย์ณัฐริน รัตนัง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงศ์

อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร (ลาศึกษาต่อ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
(หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ศศิวิมล ชุดขัน

อาจารย์ศศิวิมล ชุดขัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เดชาธร พจนพงษ์

อาจารย์เดชาธร พจนพงษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ปณิสา กุระคาน

อาจารย์ปณิสา กุระคาน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร (ลาศึกษาต่อ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ศลิษา เศวตนันทน์

อาจารย์ศลิษา เศวตนันทน์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร (ลาศึกษาต่อ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์บุณิกา คุณยศยิ่ง

อาจารย์บุณิกา คุณยศยิ่ง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล

อาจารย์ณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา
(หัวหน้ากลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ชัชวิน วรปรีชา

อาจารย์ชัชวิน วรปรีชา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์
อาจารย์วิภาดา ญาณสาร

อาจารย์วิภาดา ญาณสาร

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา
(หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ตะวัน วาทกิจ

อาจารย์ ดร.ตะวัน วาทกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ

อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ลมัย ผัสดี

อาจารย์ ดร.ลมัย ผัสดี

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ เตชะ

อาจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ เตชะ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง

อาจารย์ ดร.ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์วรพงษ์ ด้วงน้อย

อาจารย์วรพงษ์ ด้วงน้อย

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงค์ ทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงค์ ทำงาน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา
(หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์กนิษฐา ลังกาพินธุ์

อาจารย์กนิษฐา ลังกาพินธุ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ปริศนา กุลนลา

อาจารย์ปริศนา กุลนลา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สิลิณศ์ มูลปัญญา

อาจารย์สิลิณศ์ มูลปัญญา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์นภาภรณ์ ไชยรัง

อาจารย์นภาภรณ์ ไชยรัง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์กฤติกา อินตา

อาจารย์กฤติกา อินตา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม

อาจารย์ ดร.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ชวรินทร์ คำมาเขียว

อาจารย์ ดร.ชวรินทร์ คำมาเขียว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ปรียานุช อนุสุเรนทร์

อาจารย์ปรียานุช อนุสุเรนทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์วรเมธ ชัยมงคล

อาจารย์วรเมธ ชัยมงคล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์มณฑิรา ถ้ำทอง

อาจารย์มณฑิรา ถ้ำทอง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ลีลานุช ภูเขา

อาจารย์ลีลานุช ภูเขา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์นภัสพร ไชยวงค์

อาจารย์นภัสพร ไชยวงค์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา (ลาศึกษาต่อ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มวิชาสุขภาพ สาขาศิลปศาสตร์
อาจารย์ณัฐพงศ์ ดีไพร

อาจารย์ณัฐพงศ์ ดีไพร

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา
(หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ชมิดท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ชมิดท์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์นฐนัธย์ ใยบัว

อาจารย์นฐนัธย์ ใยบัว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์บงกช ศิลปานนท์

อาจารย์บงกช ศิลปานนท์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์แจ่มใส จันทร์กลาง

อาจารย์แจ่มใส จันทร์กลาง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา