โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


หลักสูตร บช.บ.การบัญชี สาขาการบัญชี
นางสาวผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาการบัญชี

นางสาวนวิตถา โสภาจารีย์

นางสาวนวิตถา โสภาจารีย์

หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์

นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางศศิพัชร์ สันกลกิจ

นางศศิพัชร์ สันกลกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายสวัสดิ์ หากิน

นายสวัสดิ์ หากิน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ

นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวรังศิมา กันธิวาส

นางสาวรังศิมา กันธิวาส

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายสุรัตน์ ยาสิทธิ

นายสุรัตน์ ยาสิทธิ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายอดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว

นายอดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายปฐมชัย กรเลิศ

นายปฐมชัย กรเลิศ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกการจัดการธุรกิจ/การจัดการสำนักงาน สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ มัลวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ มัลวงศ์

หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจ

นางรุจิรา สุขมณี

นางรุจิรา สุขมณี

หัวหน้าวิชาเอกการจัดการสำนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุตมอ่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุตมอ่าง

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

ดร.กัญญ์วรา สมใจ

ดร.กัญญ์วรา สมใจ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

ดร.ลัดดา ปินตา

ดร.ลัดดา ปินตา

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางอุษามาศ รัตนวงศ์

นางอุษามาศ รัตนวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวเบญญาภา กันทะวงศ์วาร

นางสาวเบญญาภา กันทะวงศ์วาร

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราช

นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราช

หัวหน้าหลักวิชาเอกการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์ อาษากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์ อาษากิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

นายอนวัช จิตต์ปรารพ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสุชาดา ทรัพยสาร

นางสุชาดา ทรัพยสาร

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางแสงดาว แก้วสว่าง

นางแสงดาว แก้วสว่าง

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์

นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวเก็จวลี ศรีจันทร์

นางสาวเก็จวลี ศรีจันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นายศุภวัชร์ พงษ์วัชรวัชฬ์

นายศุภวัชร์ พงษ์วัชรวัชฬ์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวบุผา ระวิโรจน์

นางสาวบุผา ระวิโรจน์

หัวหน้าวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร หัสสรังสี

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวปาริฉัตร  เดือนเพ็ญ

นางสาวปาริฉัตร เดือนเพ็ญ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน

นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางอัจฉริน จิตต์ปรารพ

นางอัจฉริน จิตต์ปรารพ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวณิชกุล คำรินทร์

นางสาวณิชกุล คำรินทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ
ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม

หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ดร.ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์

ดร.ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์

คณาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ดร.พีรยา สมศักดิ์

ดร.พีรยา สมศักดิ์

คณาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
นายสุพงศ์ แดงสุริยศรี

นายสุพงศ์ แดงสุริยศรี

หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน

นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจธรรม สุภาจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจธรรม สุภาจันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายเทวา พรหมนุชานนท์

นายเทวา พรหมนุชานนท์

อาจารรย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายธีรภพ แสงศรี

นายธีรภพ แสงศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายนพณัฐ วรรณภีร์

นายนพณัฐ วรรณภีร์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) สาขาบริหารธุรกิจ
ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส

ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส

หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นางสุภาวดี วรุณกูล

นางสุภาวดี วรุณกูล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวพิริยมาศ ศิริชัย

นางสาวพิริยมาศ ศิริชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐ

นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

Mr.Peter John Oswald

Mr.Peter John Oswald

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

Mr.Curtis William Fry

Mr.Curtis William Fry

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ดร.ลัดดา ปินตา

ดร.ลัดดา ปินตา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์
นายวรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

นายวรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ

นายดลิก ประสานวรกิจกุล

นายดลิก ประสานวรกิจกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายชูเกียรติ ศิริวงศ์

นายชูเกียรติ ศิริวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ

นางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ดร.เนาวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

ดร.เนาวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายอนาวิน สุวรรณะ

นายอนาวิน สุวรรณะ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวอำพร กันทา

นางสาวอำพร กันทา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวสลิลทิพย์ ตียาภรณ์

นางสาวสลิลทิพย์ ตียาภรณ์

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายพรีพงษ์ ไชยวงค์

นายพรีพงษ์ ไชยวงค์

คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์
นางฝนทิพ ราชเวียง

นางฝนทิพ ราชเวียง

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ

ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ

หัวหน้า หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นางดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์

นางดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นางปณิสา กุระคาน

นางปณิสา กุระคาน

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี

หัวหน้ากลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์

นายชัชวิน วรปรีชา

นายชัชวิน วรปรีชา

คณาจารย์กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์

ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

คณาจารย์กลุ่มวิชาธุรกิจสัมพันธ์

นายณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล

นายณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์
ดร.ตะวัน วาทกิจ

ดร.ตะวัน วาทกิจ

หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามแสน

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย พึ่งธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย พึ่งธรรม

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว

นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

นายยุรธร จีนา

นายยุรธร จีนา

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

นางสาวธัญญลักษณ์ บุญลือ

นางสาวธัญญลักษณ์ บุญลือ

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

นางสาววิภาดา ญาณสาร

นางสาววิภาดา ญาณสาร

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

นางลมัย ผัสดี

นางลมัย ผัสดี

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อินฝาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อินฝาง

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

ดร.สุดาวดี ถาวงษ์กลาง

ดร.สุดาวดี ถาวงษ์กลาง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางกนิษฐา ลังกาพินธุ์

นางกนิษฐา ลังกาพินธุ์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นายเฉลิมพงค์ ทำงาน

นายเฉลิมพงค์ ทำงาน

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวกนกวรรณ คันธากร

นางสาวกนกวรรณ คันธากร

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวปริศนา กุลนลา

นางสาวปริศนา กุลนลา

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นายเฉลิมชัย พาราสุข

นายเฉลิมชัย พาราสุข

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวศศิวิมล ชิน

นางสาวศศิวิมล ชิน

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวพัชรา มูลปัญญา

นางสาวพัชรา มูลปัญญา

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวนภาภรณ์ ไชยรัง

นางสาวนภาภรณ์ ไชยรัง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นายเดชาธร พจนพงษ์

นายเดชาธร พจนพงษ์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวนภัสพร ไชยวงค์

นางสาวนภัสพร ไชยวงค์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวศลิษา เศวตนันทน์

นางสาวศลิษา เศวตนันทน์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางบุณิกา คุณยศยิ่ง

นางบุณิกา คุณยศยิ่ง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวกวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์

นางสาวกวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางวิภาวรรณ ปลัดคุณ

นางวิภาวรรณ ปลัดคุณ

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นายรชต เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายรชต เทพหัสดิน ณ อยุธยา

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวสุดารักษ์ แก้วดวงแสง

นางสาวสุดารักษ์ แก้วดวงแสง

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสุชาดา อรุณศิโรจน์

นางสุชาดา อรุณศิโรจน์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นายชวรินทร์ คำมาเขียว

นายชวรินทร์ คำมาเขียว

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวพิศาพิมพ์ จันทร์พรหม

นางสาวพิศาพิมพ์ จันทร์พรหม

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

นางสาวปรียานุช อนุสุเรนทร์

นางสาวปรียานุช อนุสุเรนทร์

คณาจารย์หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร

กลุ่มวิชาสุขภาพ สาขาศิลปศาสตร์
นายณัฐพงศ์ ดีไพร

นายณัฐพงศ์ ดีไพร

หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ปรมาธิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ปรมาธิกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา ชมิดท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา ชมิดท์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นายประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ

นายประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นายนฐนัธย์ ใยบัว

นายนฐนัธย์ ใยบัว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง

นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

นางบงกช ศิลปานนท์

นางบงกช ศิลปานนท์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

หลักสูตร บช.บ.การบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นายทศพร ไชยประคอง

นายทศพร ไชยประคอง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวนฤมล คุมพงษ์

นางสาวนฤมล คุมพงษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นายวิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์

นายวิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวอาภาศรี เทวตา

นางสาวอาภาศรี เทวตา

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวกฤษยา มะแอ

นางสาวกฤษยา มะแอ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

นางสาวสุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ

นางสาวสุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวเกษรี ศรีโปฎก

นางสาวเกษรี ศรีโปฎก

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเอก

หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นายสุทัศน์ กุณา

นายสุทัศน์ กุณา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสุรีนาฏ มะโนลา

นางสุรีนาฏ มะโนลา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายจตุพร ศิลพรชัย

นายจตุพร ศิลพรชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นายนรินทร์ จิวิตัน

นายนรินทร์ จิวิตัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาววาสนา ดวงคำ

นางสาววาสนา ดวงคำ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นางสาววรัญญา ฐานะ

นางสาววรัญญา ฐานะ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวจิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์

นางสาวจิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวมัทรี สีมา

นางสาวมัทรี สีมา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

นางสาวณัฐริน รัตนัง

นางสาวณัฐริน รัตนัง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นางสาวกฤติกา อินตา

นางสาวกฤติกา อินตา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง)
นายวรพงษ์ ด้วงน้อย

นายวรพงษ์ ด้วงน้อย

คณาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (จอมทอง)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา