โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการอบรมและบันทึกวิดิโอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ สาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

เอกสารประกอบการอบรมและบันทึกวิดิโอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ สาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์


 

 

เอกสารประกอบการอบรมและบันทึกวิดิโอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและผลงานวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ สาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

 

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

 

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา