โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนและเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขั้นตอนและเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์


1. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องจากประกาศ ก.พ.อ และเอกสารประกอบพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

 1. >> คลิก << ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  เอกสาร  
 2. >> คลิก << ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562  เอกสาร  
 3. >> คลิก << ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  เอกสาร 
 4. >> คลิก << การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  เอกสาร 
 5. >> คลิก << การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  เอกสาร  
 6. >> คลิก << ตารางเปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2550-2556 และ พ.ศ.2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
 7. >> คลิก << ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 8. >> คลิก <<  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคลลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563  
 9. >> คลิก <<  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคลลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา)
 10. >> คลิก <<  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคลลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา) (ฉบับที่ 2)
 11. >> คลิก <<  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคลลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา) (ฉบับที่ 3)
 12. >> คลิก <<  ตารางเปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2550-2556, พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 (มีผลใช้บังคับวันที่ 24 มิถุนายน 2563)    
 13. >> คลิก << ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ 
 14. >> คลิก << จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

 

2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลงานทางวิชาการ ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

     รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

     รายการเอกสาร / แบบฟอร์ม สำหรับการส่งผลงานทางวิชาการ

 1. >> คลิก << ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสาร (เอกสารประกอบการสอน และ ผลงานทางวิชาการ)   
 2. >> คลิก << ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสาร (เอกสารประกอบการสอนอย่างเดียว)
 3. >> คลิก << ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสาร (ผลงานทางวิชาการ) ผ่านการประเมินการสอนแล้ว
 4. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน/คำสอน
  1. >> คลิก << ตัวอย่างหน้าปกเอกสารประกอบการสอน 
  2. >> คลิก << แบบฟอร์มเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอนแบบทฤษฏีอย่างเดียว
  3. >> คลิก << แบบฟอร์มเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอนแบบทฤษฏี + ปฏิบัติ 
 5. >> คลิก << ตัวอย่าง ก.พ.อ. 03  
 6. >> คลิก << ตัวอย่าง ก.พ.อ. 04  
 7. >> คลิก << ตัวอย่าง ก.พ.อ. 06 
 8. >> คลิก << ตัวอย่าง ก.พ.อ. 07
 9. >> คลิก << หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย 
 10. >> คลิก << แบบฟอร์มหนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ
 11. >> คลิก << แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 
 12. >> คลิก << แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ 
 13. >> คลิก << ตัวอย่างแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทางวิชาการ
 14. >> คลิก << แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ปี 2564
 15. >> คลิก << แบบฟอร์การรับรองลักษณะการเผยแพร่ตำรา   
 16. >> คลิก << แบบฟอร์มการรับรองลักษณธการเผยแพร่หนังสือ  
 17. >> คลิก << แบบคำขอประเมินต้นฉบับ กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่  
 18. >> คลิก <<  แบบเสนอรายชื่อข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) เพื่อประเมินต้นฉบับ   
 19. >> คลิก <<  แบบฟอร์มประวัติเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป้นผู้ทรงคุณวุฒิ (รายใหม่)   
 20. >> คลิก <<  ขั้นตอนการประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (กรณีศึกษา งานแปล ตำรา หนังสือ) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (Peer Reiwer)

 

3. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร และประเมินผลการสอน

1.  >> คลิก <<  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓     

2.  >> คลิก << คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

3.  แบบฟอร์มคณะ สำหรับตรวจ-ประเมินเบื้องต้นของเอกสาร

3.1  >> คลิก <<  แบบฟอร์มคณะ ตรวจ-ประเมินเบื้องต้น เอกสารประกอบการสอน 

3.2  >> คลิก <<  แบบฟอร์มคณะ ตรวจ-ประเมืนเบื้องต้น ผลงานทางวิชาการ 

3.3  >> คลิก <<  แบบฟอร์มคณะ ตรวจ-ประเมินเบื้องต้น เอกสารประกอบการสอน และ ผลงานทางวิชาการ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา