โลโก้เว็บไซต์ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


 

ขั้นตอนและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

1. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องจาก ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  เอกสาร  >> คลิก <<

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562  เอกสาร  >> คลิก <<
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  เอกสาร  >> คลิก <<
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  เอกสาร  >> คลิก <<
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  เอกสาร  >> คลิก <<
ตารางเปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2550-2556 และ พ.ศ.2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)  เอกสาร  >> คลิก <<

 

2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลงานทางวิชาการ ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (พื้นที่)

 

     รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

              1) แบบ ก.พ.อ. 03     จำนวน  7  ชุด

          2) แบบ ก.พ.อ. 04     จำนวน  7  ชุด

          3) เอกสารประกอบการสอน     จำนวน  5  เล่ม

          4) ตารางสอน 3 ปี ย้อนหลัง (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)     จำนวน  1  ชุด  (ระดับปริญญาเอก ใช้ตารางสอน 2 ปี ย้อนหลัง)

          5) ผลงานทางวิชาการ ตามปริมาณงานของเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด

 

     เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม สำหรับส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด   (เอกสารหมายเลข 1 ) >> คลิก <<
แบบสรุปและผลการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสารสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ  (เอกสารหมายเลข  2 ) >> คลิก <<
ตัวอย่าง ก.พ.อ. 03  เอกสาร  >> คลิก <<
ตัวอย่าง ก.พ.อ. 04  เอกสาร  >> คลิก <<
ตัวอย่างแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทางวิชาการ  เอกสาร  >> คลิก <<
หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย  เอกสาร  >> คลิก <<
แบบฟอร์มหนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ  เอกสาร  >> คลิก <<
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  >> คลิก <<
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  >> คลิก <<
3. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร และประเมินผลการสอน
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๗  เอกสาร  >> คลิก <<
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและรับรองผลงานทางวิชาการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เอกสาร  >> คลิก <<

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา