โลโก้เว็บไซต์ การประเมินการสอน/คำสอน และการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การประเมินการสอน/คำสอน และการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์)


 

  

  

 1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ก.พ.อ และเอกสารประกอบพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ หลักเกณฑ์ ของ ก.พ.อ.
ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

 

2. รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลงานทางวิชาการ ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

     รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

     รายการเอกสาร/แบบฟอร์ม/บันทึกข้อความ การขอประเมินการสอน/คำสอน และการส่งผลงานทางวิชาการ

 1. >> คลิก << ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสาร (เอกสารประกอบการสอน และ ผลงานทางวิชาการ)   
 2. >> คลิก << ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสาร (เอกสารประกอบการสอนอย่างเดียว)
 3. >> คลิก << ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสาร (ผลงานทางวิชาการ) ผ่านการประเมินการสอนแล้ว
 4. >> คลิก << แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน/คำสอน
 5. >> คลิก << ตัวอย่าง ก.พ.อ. 03  
 6. >> คลิก << ตัวอย่าง ก.พ.อ. 04  
 7. >> คลิก << ตัวอย่าง ก.พ.อ. 06 
 8. >> คลิก << ตัวอย่าง ก.พ.อ. 07
 9. >> คลิก << หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย 
 10. >> คลิก << แบบฟอร์มหนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ
 11. >> คลิก << แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 
 12. >> คลิก << แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ 
 13. >> คลิก << ตัวอย่างแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทางวิชาการ
 14. >> คลิก << แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ปี 2564
 15. >> คลิก << แบบฟอร์การรับรองลักษณะการเผยแพร่ตำรา   
 16. >> คลิก << แบบฟอร์มการรับรองลักษณธการเผยแพร่หนังสือ  
 17. >> คลิก << แบบคำขอประเมินต้นฉบับ กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่  

 

3. การตรวจสอบ/กลั่นกรอง และประเมินเบื้องต้นของผลงานทางวิชาการ

1>> คลิก <<  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๕    

2.  >> คลิก << คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

3.  แบบฟอร์มคณะ สำหรับตรวจ-ประเมินเบื้องต้นของเอกสาร

3.1  >> คลิก <<  แบบฟอร์มคณะ ตรวจ-ประเมืนเบื้องต้น ผลงานทางวิชาการ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา