โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนและเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขั้นตอนและเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์


        

 

1. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องจากประกาศ ก.พ.อ และเอกสารประกอบพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

 1. >> คลิก << ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  เอกสาร  
 2. >> คลิก << ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562  เอกสาร  
 3. >> คลิก << ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  เอกสาร 
 4. >> คลิก << การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  เอกสาร 
 5. >> คลิก << การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  เอกสาร  
 6. >> คลิก << ตารางเปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2550-2556 และ พ.ศ.2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
 7. >> คลิก << ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 8. >> คลิก <<  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคลลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563  
 9. >> คลิก <<  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคลลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา)
 10. >> คลิก <<  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคลลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา) (ฉบับที่ 2)
 11. >> คลิก <<  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคลลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา) (ฉบับที่ 3)
 12. >> คลิก <<  ตารางเปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2550-2556, พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 (มีผลใช้บังคับวันที่ 24 มิถุนายน 2563)    
 13. >> คลิก << ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ 
 14. >> คลิก << จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

 

2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลงานทางวิชาการ ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

     รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 1. >> คลิก << แบบ ก.พ.อ. 03     จำนวน  7  ชุด  
 2. >> คลิก << แบบ ก.พ.อ. 04     จำนวน  7  ชุด 
 3. เอกสารประกอบการสอน/คำสอน     จำนวน  5  เล่ม
 4. ตารางสอน 3 ปี ย้อนหลัง (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)     จำนวน  1  ชุด  
 5. ผลงานทางวิชาการ ตามปริมาณงานของเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด

     เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม สำหรับส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. >> คลิก << ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสาร ขอ ผศ., รศ., ศ., (เอกสารประกอบการสอน และ ผลงานทางวิชาการ)   
 2. >> คลิก << ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสาร ขอ ผศ., รศ., ศ., (เอกสารประกอบการสอน)
 3. >> คลิก << ตัวอย่าง ก.พ.อ. 03  เอกสาร 
 4. >> คลิก << ตัวอย่าง ก.พ.อ. 04  เอกสาร 
 5. แบบฟอร์มเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอน
  1. >> คลิก << ตัวอย่างหน้าปกเอกสารประกอบการสอน 
  2. >> คลิก << แบบฟอร์มเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอนแบบทฤษฏีอย่างเดียว
  3. >> คลิก << แบบฟอร์มเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอนแบบทฤษฏี + ปฏิบัติ 
 6. >> คลิก << ตัวอย่างแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทางวิชาการ  เอกสาร  
 7. >> คลิก << หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย  เอกสาร  
 8. >> คลิก << แบบฟอร์มหนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ  เอกสาร 
 9. >> คลิก << แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ  เอกสาร 
 10. >> คลิก << แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ  เอกสาร  
 11. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ปี 2560 , ปี 2563
 12. >> คลิก << แบบฟอร์การรับรองลักษณะการเผยแพร่ตำรา   
 13. >> คลิก << แบบฟอร์มการรับรองลักษณธการเผยแพร่หนังสือ  
 14. >> คลิก << แบบคำขอประเมินต้นฉบับ กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่  
 15. >> คลิก <<  แบบเสนอรายชื่อข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) เพื่อประเมินต้นฉบับ   
 16. >> คลิก <<  แบบฟอร์มประวัติเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป้นผู้ทรงคุณวุฒิ (รายใหม่)   

 

3. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร และประเมินผลการสอน
 1.  >> คลิก <<  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓     
 2.  >> คลิก << คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 3. >> คลิก <<  แบบฟอร์มรายการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นของเอกสาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา