โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร)


เบอร์โทร : 2600

อีเมล : -

นางสาวมธุรดา สุรินทร์คำ

นางสาวมธุรดา สุรินทร์คำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ งานบุคลากร


เบอร์โทร : 2685

อีเมล : -

นายทัศน์พล ทนงการกิจ

นายทัศน์พล ทนงการกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่


เบอร์โทร : 2660

อีเมล : -

นางสาววราภรณ์  บุญจู

นางสาววราภรณ์ บุญจู

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป งานพัสดุและครุภัณฑ์


เบอร์โทร : 2685

อีเมล : -

นางสาวจุฑามาศ  สุวิมลเจริญ

นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 2601

อีเมล : -

นางสาวเขมิสรา กุศล

นางสาวเขมิสรา กุศล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ


เบอร์โทร : 2014

อีเมล : -

นางสาวสรัญญา อุทร

นางสาวสรัญญา อุทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ความเป็นเลิศ BALA BEU


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายจุลทัศน์ จุลศรีไกวัล

นายจุลทัศน์ จุลศรีไกวัล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นักวิชาการ ประจำสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวอรวรรณ สมจันทร์ตา

นางสาวอรวรรณ สมจันทร์ตา

นักวิชาการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาต่อ
(หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ)


เบอร์โทร : 2601

อีเมล : -

นางสาวสุพรรษา ตาคำมูล

นางสาวสุพรรษา ตาคำมูล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ งานประกันคุณภาพการศึกษา


เบอร์โทร : 2685

อีเมล : -

นางสาวอรทัย ใจกาศ

นางสาวอรทัย ใจกาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ งานแผนและยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : 2687

อีเมล : -

นายนฤวร แสนสุรินทร์

นายนฤวร แสนสุรินทร์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ งานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์


เบอร์โทร : 2603

อีเมล : -

นางสาวนาขวัญ รัตนมงคล

นางสาวนาขวัญ รัตนมงคล

นักวิชาการศึกษา งานแผนและโครงการ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 2603

อีเมล : -

นางสาวชนัสถ์นันท์ กันทาปา

นางสาวชนัสถ์นันท์ กันทาปา

นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและบริการการศึกษา


เบอร์โทร : 2603

อีเมล : -

นายเอกธนัช พงศภัคศักดา

นายเอกธนัช พงศภัคศักดา

นักวิชาการศึกษา งานกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 2602

อีเมล : -

นายเอกชัย ปราสาทวัฒนา

นายเอกชัย ปราสาทวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ


เบอร์โทร : 2660

อีเมล : -

นางธันย์ชนก อัจฉริยาภรณ์

นางธันย์ชนก อัจฉริยาภรณ์

นักวิชาการศึกษา งานศูนย์ภาษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายณัฐพงศ์ นิลคำ

นายณัฐพงศ์ นิลคำ

เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ BALA BEU


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายสิรวิชญ์ ของก้ำ

นายสิรวิชญ์ ของก้ำ

นักวิชาการศึกษา งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

เจ้าหน้าที่สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาววิชญาดา มงคล

นางสาววิชญาดา มงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำสาขาการบัญชี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

เจ้าหน้าที่สาขาบริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นายศิวะวงศ์ ตติยะวณิชกิจ

นายศิวะวงศ์ ตติยะวณิชกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำสาขาบริหารธุรกิจ


เบอร์โทร : 2845

อีเมล : -

นายพุฒิพงศ์  ประสงค์ทรัพย์

นายพุฒิพงศ์ ประสงค์ทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


เบอร์โทร : 1707

อีเมล : -

นางสาวสุวิมล แสงหงษ์

นางสาวสุวิมล แสงหงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางศิวนันท์  กุณะ

นางศิวนันท์ กุณะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำวิชาเอกการตลาด


เบอร์โทร : 2629,2630

อีเมล : -

นางสาวกชพร วงษ์ทอง

นางสาวกชพร วงษ์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


เบอร์โทร : 2683

อีเมล : -

นางสาวกาญจน์ชนิต กันชะนะ

นางสาวกาญจน์ชนิต กันชะนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำวิชาเอกธุรกิจการค้าและบริการ (โครงการร่วม CP-ALL)


เบอร์โทร : 2630

อีเมล : -

นางสาวศิวนันท์ ปัญญา

นางสาวศิวนันท์ ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวรัฐนันท์ ศรีแสงทรัพย์

นางสาวรัฐนันท์ ศรีแสงทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายรณชัย กมลทิพย์วงศ์

นายรณชัย กมลทิพย์วงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำวิชาเอกธุรกิจการค้าและบริการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวอรญาพัชร์ ใจขาว

นางสาวอรญาพัชร์ ใจขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

เจ้าหน้าที่สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวสุริยาพร สุต๋าคำ

นางสาวสุริยาพร สุต๋าคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำสาขาศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวปัทมนันท์  นวลกา

นางสาวปัทมนันท์ นวลกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายอนุสรณ์ ทองเต็ม

นายอนุสรณ์ ทองเต็ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารสากล


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายนิธิพงษ์  จารุสวัสดิ์

นายนิธิพงษ์ จารุสวัสดิ์

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มวิชาภาษาภาษาตะวันตก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา