โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เจ้าหน้าที่ บุคลากรงานบริหารทั่วไป
นางสาววราภรณ์ บุญจู

นางสาววราภรณ์ บุญจู

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวมธุรดา สุรินทร์คำ

นางสาวมธุรดา สุรินทร์คำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปัทมนันท์ นวลกา

นางสาวปัทมนันท์ นวลกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายปฐมวงศ์ ชัยวงค์

นายปฐมวงศ์ ชัยวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนิธิพงษ์ จารุสวัสดิ์

นายนิธิพงษ์ จารุสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายทัศน์พล ทนงการกิจ

นายทัศน์พล ทนงการกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา โชติช่วง

นางสาวชลธิชา โชติช่วง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเขมิสรา กุศล

นางสาวเขมิสรา กุศล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุษบา ฟูตา

นางสาวบุษบา ฟูตา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวนาขวัญ รัตนมงคล

นางสาวนาขวัญ รัตนมงคล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิกุล ศศินนวรากร

นางสาวพิกุล ศศินนวรากร

นักวิชาการศึกษา ศูนย์ภาษา

นางสาวสุพรรษา ตาคำมูล

นางสาวสุพรรษา ตาคำมูล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกชพร วงษ์ทอง

นางสาวกชพร วงษ์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเอกชัย ปราสาทวัฒนา

นายเอกชัย ปราสาทวัฒนา

นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย

นางสาวอรทัย ใจกาศ

นางสาวอรทัย ใจกาศ

นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย

นายนฤวร แสนสุรินทร์

นายนฤวร แสนสุรินทร์

นักวิเทศสัมพันธ์

นายชัยยงค์ จันทร์ศรี

นายชัยยงค์ จันทร์ศรี

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่สาขาจอมทอง บุคลากรงานบริหารทั่วไป(จอมทอง)
นางสาวสุริยาพร สุต๋าคำ

นางสาวสุริยาพร สุต๋าคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จอมทอง)

นางสาวกรรณิการ์ ดีตุ้ย

นางสาวกรรณิการ์ ดีตุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จอมทอง)

นายปฐมวงศ์  ชัยวงค์

นายปฐมวงศ์ ชัยวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จอมทอง)

เจ้าหน้าที่สาขาการบัญชี บุคลากรงานบริหารทั่วไป

 

เจ้าหน้าที่สาขาบริหาร บุคลากรงานบริหารทั่วไป
นางสาวพาณิภัค อินตากาศ

นางสาวพาณิภัค อินตากาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาบริหาร

นางสาวอรุณรัตน์ โยนะกาศ

นางสาวอรุณรัตน์ โยนะกาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการจัดการ

นายเอกธนัช ศรีบุญมา

นายเอกธนัช ศรีบุญมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

นางสาวธัญญรัตน์ ใจน้อย

นางสาวธัญญรัตน์ ใจน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษ

นางสาวศิวนันท์ สุยะวงศ์

นางสาวศิวนันท์ สุยะวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการตลาด

นายวิชิต สันสี

นายวิชิต สันสี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการตลาด CP ALL

นายพุฒิพงศ์ ประสงค์ทรัพย์

นายพุฒิพงศ์ ประสงค์ทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นางสาวศิวนารถ ไชยชนะ

นางสาวศิวนารถ ไชยชนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าที่สาขาศิลปศาสตร์ บุคลากรงานบริหารทั่วไป
นางสาวธรชญา ใจเพ็ชร

นางสาวธรชญา ใจเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาศิลปศาสตร์

นายนิธิพงษ์ จารุสวัสดิ์

นายนิธิพงษ์ จารุสวัสดิ์

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปหลักสูตรภาษาตะวันตก

นางสาวปัทมนันท์ นวลกา

นางสาวปัทมนันท์ นวลกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นางสาวฐิติพร ฟองคำ

นางสาวฐิติพร ฟองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารสากล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา