โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวมธุรดา สุรินทร์คำ

นางสาวมธุรดา สุรินทร์คำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายทัศน์พล ทนงการกิจ

นายทัศน์พล ทนงการกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ บุญจู

นางสาววราภรณ์ บุญจู

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ

นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเขมิสรา กุศล

นางสาวเขมิสรา กุศล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุษบา ฟูตา

นางสาวบุษบา ฟูตา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการ ประจำสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวนาขวัญ รัตนมงคล

นางสาวนาขวัญ รัตนมงคล

นักวิชาการศึกษา

นายเอกธนัช ศรีบุญมา

นายเอกธนัช ศรีบุญมา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุพรรษา ตาคำมูล

นางสาวสุพรรษา ตาคำมูล

นักวิชาการศึกษา

นายเอกชัย ปราสาทวัฒนา

นายเอกชัย ปราสาทวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรทัย ใจกาศ

นางสาวอรทัย ใจกาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนฤวร แสนสุรินทร์

นายนฤวร แสนสุรินทร์

นักวิเทศสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวกัญญาภัค สุวรรณ์

นางสาวกัญญาภัค สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำสาขาการบัญชี

นางสาววิภาดา ยศปัญญา

นางสาววิภาดา ยศปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำสาขาการบัญชี

เจ้าหน้าที่สาขาบริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวพาณิภัค อินตากาศ

นางสาวพาณิภัค อินตากาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำสาขาบริหารธุรกิจ

นางสาวอรุณรัตน์ โยนะกาศ

นางสาวอรุณรัตน์ โยนะกาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำวิชาเอกการจัดการ

นายพุฒิพงศ์ ประสงค์ทรัพย์

นายพุฒิพงศ์ ประสงค์ทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นางสาวศิวนารถ ไชยชนะ

นางสาวศิวนารถ ไชยชนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นางศิวนันท์ กุณะ

นางศิวนันท์ กุณะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำวิชาเอกการตลาด

นายวิชิต สันสี

นายวิชิต สันสี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำวิชาเอกการตลาด (CP-ALL)

นางสาวธัญญรัตน์ ใจน้อย

นางสาวธัญญรัตน์ ใจน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวกชพร วงษ์ทอง

นางสาวกชพร วงษ์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

นายสุธี บุญเฉลิม

นายสุธี บุญเฉลิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำวิชาเอกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

เจ้าหน้าที่สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ใจเพ็ชร

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ใจเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำสาขาศิลปศาสตร์

นางสาวปัทมนันท์ นวลกา

นางสาวปัทมนันท์ นวลกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ

นางสาวฐิติพร ฟองคำ

นางสาวฐิติพร ฟองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารสากล

นายนิธิพงษ์ จารุสวัสดิ์

นายนิธิพงษ์ จารุสวัสดิ์

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มวิชาภาษาภาษาตะวันตก

เจ้าหน้าที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นายณัฐพงศ์ นิลคำ

นายณัฐพงศ์ นิลคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษจอมทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวสุริยาพร สุต๋าคำ

นางสาวสุริยาพร สุต๋าคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกรรณิการ์ ดีตุ้ย

นางสาวกรรณิการ์ ดีตุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายปฐมวงศ์  ชัยวงค์

นายปฐมวงศ์ ชัยวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา