โลโก้เว็บไซต์ เอกสารเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะฯ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

เอกสารเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะฯ


เอกสารเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะฯ

1) แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Word / PDF)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา