โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ดาวน์โหลดเอกสาร


งานบริหารงานทั่วไป

1. แบบฟอร์มใบลาและยกเลิกวันลา >> คลิก <<
2. แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ >> คลิก <<
3. แบบฟอร์มขอหนังสือรับร้อง >> คลิก << 
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน
          - ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สายสนับสนุน (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ ลูกจ้างชั่วคราว)  >> คลิก << 

          - ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สายสนับสนุน (พนักงานราชการ)  >> คลิก << 

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการ
          5.1 ตำแหน่ง อาจารย์ >> คลิก <<
                    
TOR.
                    ข้อตกลง
          5.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ >> คลิก <<
                    
TOR.
                    ข้อตกลง
          5.3 ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  >> คลิก <<
                    TOR.
                    ข้อตกลง
          5.4 ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ >> คลิก <<
                    TOR.
                    ข้อตกลง
6. แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของ>> คลิก <<

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

1. แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

2. แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจต่อหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

งานวิจัย/บริการวิชาการ

1. ต้นฉบับใบเบิกค่าสอนสมทบและสอนเกินภาระ >> คลิก <<
2. ใบมอบฉันทะ >> คลิก <<
3. ฐานการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนสำหรับผู้บริหารและอาจารย์ >> คลิก <<
4. เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน >> คลิก <<

5. แบบฟอร์มขอสอนชดเชย >> คลิก <<

 

งานอาคารสถานที่
1. แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน >> คลิก <<

2. แบบฟอร์มแจ้งซ่อม(งานบริการ กองพัฒนาอาคารสถานที่) >> คลิก <<

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา