โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ดาวน์โหลดเอกสาร


1) งานบริหารงานทั่วไป

1.1) แบบฟอร์มใบลา ป่วย กิจ พักผ่อน (สายวิชาการ) >> คลิก <<

1.2) แบบฟอร์มใบลา ป่วย กิจ พักผ่อน (สายสนับสนุน) >> คลิก <<

1.3) แบบฟอร์มขอลาไปต่างประเทศ (ระหว่างการลากิจ/พักผ่อน) และ แบบฟอร์มยกเลิกวันลา  >> คลิก <<

1.4) แบบฟอร์มขอหนังสือรับร้อง >> คลิก << 

1.5) ข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสายสนับสนุน
          - ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สายสนับสนุน (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ ลูกจ้างชั่วคราว)  >> คลิก << 

          - ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สายสนับสนุน (พนักงานราชการ)  >> คลิก << 

1.6) ข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสายวิชาการ (ข้าราชการฯ พนักงานฯ และลูกจ้างชั่วคราว)
        1.6.1 ข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ มทร.ล้านนา พ.ศ.2566 
  (ฟอร์มมีรายละเอียด : )  (ฟอร์มต้นฉบับ : )  (ฟอร์มต้นฉบับ : )

          1.6.2 แบบการเลือกกลุ่มความถนัด และ แบบรับรองการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน/คำสอน/หนังสือ/ตำรา)   

          1.6.3 ประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง การจัดทำข้อตกลงและแบบประเมินสายวิชาการ พ.ศ.2566  >> คลิก << 

          1.6.4 ประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง รายละเอียดภาระงานทางวิชาการฯ พ.ศ.2566  >> คลิก <<  

          1.6.5 ประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง การกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังฯ พ.ศ.2566  >> คลิก <<  

          1.6.6 ประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง การกำหนดสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.2566    >> คลิก << 

          1.6.7 แบบปะหน้า สรุปผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ รายบุคคล

                   - ตำแหน่งอาจารย์  >> คลิก << 

                   - ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   >> คลิก << 

                   - ตำแหน่งรองศาสตราจารย์   >> คลิก << 

1.7) บันทึกข้อความ การขอชี้แจงการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน)  >>คลิก<<

1.8) แบบรายงาน การเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา  >> คลิก << 

1.9) แบบฟอร์ม ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  >>คลิก<<

1.10) แบบฟอร์มแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน ช่วงสถานการณ์ Covid สายสนับสนุน  >>คลิก<<

1.11) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี  >>คลิก<<

2) งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

2.1) เอกสารหลักสูตร มคอ./แบบฟอร์มเอกสารทางด้านหลักสูตร >>คลิก<<

2.2) เอกสารการเทียบโอนผลการเรียน >>คลิก<<

2.3) เอกสารสมัครทุนการศึกษา >>คลิก<<

2.4) เอกสารประกาศเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ >>คลิก<<

2.5) เอกสารงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน >>คลิก<<

2.6) เอกสารใบคำร้องนักศึกษา (งานทะเบียน มทร.ล้านนา) >>คลิก<<

2.7) เอกสารใบคำร้องนักศึกษา (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ) >>คลิก<<

 

3) งานวิจัย/บริการวิชาการ

3.1) ต้นฉบับใบเบิกค่าสอนสมทบและสอนเกินภาระ >> คลิก <<
3.2) ใบมอบฉันทะ >> คลิก <<
3.3) ฐานการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนสำหรับผู้บริหารและอาจารย์ >> คลิก <<
3.4) เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน >> คลิก <<

3.5) แบบฟอร์มขอสอนชดเชย >> คลิก <<

 

4) งานอาคารสถานที่

4.1) แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน >> คลิก <<

4.2) แบบฟอร์มแจ้งซ่อม(งานบริการ กองพัฒนาอาคารสถานที่) >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา