โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ดาวน์โหลดเอกสาร


1) งานบริหารงานทั่วไป

1.1) แบบฟอร์มใบลา (สายวิชาการ) >> คลิก <<

1.2) แบบฟอร์มใบลา (สายสนับสนุน) >> คลิก <<

1.3) แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ และ แบบฟอร์มยกเลิกวันลา (สายวิชาการ และสายสนับสนุน) >> คลิก <<

1.4) แบบฟอร์มขอหนังสือรับร้อง >> คลิก << 
1.5) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน
          - ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สายสนับสนุน (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ ลูกจ้างชั่วคราว)  >> คลิก << 

          - ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สายสนับสนุน (พนักงานราชการ)  >> คลิก << 

1.6) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการ
          1.6.1) ตำแหน่ง อาจารย์ 
                    
- TOR. ตำแหน่ง อาจารย์ >>คลิก<<
                    - ตัวชี้วัด ตำแหน่ง อาจารย์ >>คลิก<< 

          1.6.2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
                    
- TOR. ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ >>คลิก<<
                    - ตัวชี้วัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ >>คลิก<< 

          1.6.3) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
                    - TOR. ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ >>คลิก<<
                    - ตัวชี้วัด ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ >>คลิก<< 

          1.6.4) ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
                    - TOR. ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ >>คลิก<<
                    - ตัวชี้วัด ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ >>คลิก<< 

          1.6.5) แบบสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ (อาจารย์) >>คลิก<< 

          1.6.6) แบบสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) >>คลิก<< 

  1.6.7) แบบสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ (รองศาสตราจารย์) >>คลิก<< 

          1.6.8) รายละเอียดภาระงานทางวิชาการ สายวิชาการ >>คลิก<<

          1.6.9) ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องการกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง >>คลิก<

1.7) แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของ  >> คลิก << 

1.8) แบบฟอร์ม ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร >>คลิก<<

1.9) แบบคำขอชี้แจงการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุ) >>คลิก<<

1.10) แบบฟอร์มแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน สายสนับสนุน >>คลิก<<

1.11) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี >>คลิก<<

2) งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

2.1) เอกสารหลักสูตร มคอ./แบบฟอร์มเอกสารทางด้านหลักสูตร >>คลิก<<

2.2) เอกสารการเทียบโอนผลการเรียน >>คลิก<<

2.3) เอกสารสมัครทุนการศึกษา >>คลิก<<

2.4) เอกสารประกาศเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ >>คลิก<<

2.5) เอกสารงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน >>คลิก<<

2.6) เอกสารใบคำร้องนักศึกษา (งานทะเบียน มทร.ล้านนา) >>คลิก<<

2.7) เอกสารใบคำร้องนักศึกษา (งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ) >>คลิก<<

 

3) งานวิจัย/บริการวิชาการ

3.1) ต้นฉบับใบเบิกค่าสอนสมทบและสอนเกินภาระ >> คลิก <<
3.2) ใบมอบฉันทะ >> คลิก <<
3.3) ฐานการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนสำหรับผู้บริหารและอาจารย์ >> คลิก <<
3.4) เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน >> คลิก <<

3.5) แบบฟอร์มขอสอนชดเชย >> คลิก <<

 

4) งานอาคารสถานที่

4.1 แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน >> คลิก <<

4.2 แบบฟอร์มแจ้งซ่อม(งานบริการ กองพัฒนาอาคารสถานที่) >> คลิก <<

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา