โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


 

ประจำปี พ.ศ. 2566

 

คำสั่งที่ 007/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล

คำสั่งที่ 019/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (ฺBALA Exhibition 2023)

คำสั่งที่ 021/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ "The 1st BALA Forum on Entreperneurship, Tourism and MICE Sustainability"

คำสั่งที่ 039/2566 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 040/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการตารางสอน ตารางสอบ ปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 043/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 044/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 045/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 046/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 047/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 059/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 072/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับพื้นฐานความรู้ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 108/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ประจำคณะบริหารธุกริจและศิปลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 111/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

คำสั่งที่ 122/2566 : แต่งตั้งคณะกรรีมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ.ศ.2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำสั่งที่ 131/2566 :ให้บุคลากรเดินทางมาราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2566 - 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

ประจำปี พ.ศ. 2565

 

คำสั่งที่ 001/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 009/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

คำสั่งที่ 010/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

คำสั่งที่ 016/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2022)

คำสั่งที่ 025/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 027/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านศิลปศาสตร์ 9 มทร. ครั้งที่ 1

คำสั่งที่ 028/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น STEM4INNOVATOR : TRAINER'S LAB

คำสั่งที่ 042/2565 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 043/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 044/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 046/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 050/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 051/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 052/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 062/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ The Trainers' Workshop by แกนนำ (หลักสูตรขยายผล) เชียงใหม่ ภายใต้โครงการผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (STEM4INNOVATOR TRAINER'S LAB)

คำสั่งที่ 069/2565 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 071/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งที่ 072/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 077/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ The Trainers' Workshop by แกนนำ (หลักสูตรขยายผล) เชียงราย ภายใต้โครงการผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (STEM4INNOVATOR TRAINER'S LAB)

คำสั่งที่ 087/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 088/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน โครงการเส้นทางสู่การเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการยุคใหม่ สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

คำสั่งที่ 107/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 108/2565 : ให้บุคลากรในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ 114/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BALA DNA : ระเบียบพิธีการทางสังคมเพื่อสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพแบบสากล

คำสั่งที่ 116/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อมนำคำสอน ย้อนมองตัวตน จากอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2565

คำสั่งที่ 142/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งที่ 147/2565 : แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 157/2565 : ให้บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

คำสั่งที่ 158/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งที่ 159/2565 : ให้บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เดินทาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10

 

ประจำปี พ.ศ. 2564

 

คำสั่งที่ 042/2564 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 053/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 060/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 065/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 096/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

คำสั่งที่ 126/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการรายวิชากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

คำสั่งที่ 131/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คำสั่งที่ 132/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คำสั่งที่ 133/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คำสั่งที่ 134/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารและเผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts)

คำสั่งที่ 152/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 168/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "5 ส. บธ.ศศ. อาสา ทำความดีเพื่อพ่อ" ประจำปี 2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา