โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


ประจำปี พ.ศ. 2565

 

คำสั่งที่ 009/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

คำสั่งที่ 010/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

คำสั่งที่ 016/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2022)

คำสั่งที่ 025/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 027/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านศิลปศาสตร์ 9 มทร. ครั้งที่ 1

คำสั่งที่ 028/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น STEM4INNOVATOR : TRAINER'S LAB

คำสั่งที่ 042/2565 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 043/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 044/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 046/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 050/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 051/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 052/2565 : แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประจำปี พ.ศ. 2564

 

คำสั่งที่ 042/2564 : แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 053/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 060/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 065/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 096/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

คำสั่งที่ 126/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการรายวิชากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

คำสั่งที่ 131/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คำสั่งที่ 132/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คำสั่งที่ 133/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คำสั่งที่ 134/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารและเผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts)

คำสั่งที่ 152/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่ 168/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "5 ส. บธ.ศศ. อาสา ทำความดีเพื่อพ่อ" ประจำปี 2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา