โลโก้เว็บไซต์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา