โลโก้เว็บไซต์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


                                           

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา