โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ(Learning Express) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ(Learning Express)

จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์


ระยะเวลา : 17 มีนาคม 2560 - 30 มีนาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ร่วมกับ Singapore Polytechnic และ Kanazawa Institute of Technology จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2560 ณ มทร.ล้านนา