โลโก้เว็บไซต์ สถานะการประเมินผลการสอน และ การส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

สถานะการประเมินผลการสอน และ การส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


สถานะการประเมินการสอน และ การส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา

1. การประเมินผลการสอน

2. การพิจารณาตรวจสอบ/กลั่นกรองเบื้องต้นผลงานทางวิชาการ โดยคณะกรรมการระดับคณะ

3. การพิจารณา/รับรอง ผลงานทางวิชากร โดยคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

4. การประเมินคุณภาพต้นฉบับผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer

5. การประเมินผลงานทางวิชาการ โดยกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา

6. การพิจารณา/รับรอง โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

(ข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2567)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา