โลโก้เว็บไซต์ สรุปสถานะการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

สรุปสถานะการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


สรุปสถานะการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา

 

รายละเอียดขั้นตอนของสถานะ

1. อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

2. อยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

3. อยู่ในระหว่างการประเมินผลการสอน

4. อยู่ในระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ ( กบบ. มทร.ล้านนา)

5. ประชุมสภามหาวิทยาลัย (กบบ. มทร.ล้านนา)

 

(อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา