โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานวิจัยและบริการวิชาการ


1) งานวิจัย

1.1) จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ >>คลิก<<

1.2) ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย >>คลิก<<

1.3) แผนปฏิบัติราชการ/แผนงานวิจัย ประจำปี

1.3.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิก<<

1.4) กำหนดเวลาปฏิบัติงาน/การประชุมของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี

1.4.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิก<<

1.5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Work) ด้านงานวิจัย 

1.5.1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ >>คลิก<<

1.5.2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานและติดตามงบประมาณแผ่นดิน-ภายนอก  >>คลิก<<

1.5.3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  >>คลิก<<

1.5.4) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์  >>คลิก<<

1.6) คณะกรรมการในฝ่ายวิจัย

1.6.1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ >>คลิก<<

1.6.2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย >>คลิก<<

1.6.3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารและเผยแพร่ >>คลิก<<

1.6.4) คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ >>คลิก<<

1.7) รายงานการประชุมคณะกรรมการส่วนงานฝ่ายวิจัย

1.7.1) รายงานการประชุม....ครั้งที่...  >>คลิก<<

1.8) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี

1.8.1) โครงการ/กิจกรรม ประจำปี  >>คลิก<<

 

2) งานบริการวิชาการ

2.1) แผนปฏิบัติราชการ/แผนงานบริการวิชาการประจำปี 

2.1.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิก<<

2.2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Work) ด้านงานบริการวิชาการ >>คลิก<<

2.3) คณะกรรมการบริการวิชาการและวิชากชีพ

2.3.1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ >>คลิก<<

2.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการส่วนงานฝ่ายบริการวิชาการ

2.4.1) รายงานการประชุม....ครั้งที่... >>คลิก<<

2.5) รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการ

2.5.1) โครงการ/กิจกรรม ประจำปี >>คลิก<<

 

3) ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย

3.1) ขอบข่ายงานศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย >>คลิก<<

3.2) ทำเนียบที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงนักวิจัย >>คลิก<<

 

4) เกณฑ์การพิจารณาและผลการพิจารณา

4.1) เกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น >>คลิก<<

4.2) เกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพี่เลี้ยงนักวิจัย >>คลิก<<

4.3) ผลการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2563 >>คลิก<<

4.4) ผลการพิจารณารางวัลพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 >>คลิก<<

 

5) แบบฟอร์มดาวน์โหลด

5.1) แบบประวัตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 >>คลิก<<

5.2) แบบประวัติพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 >>คลิก<<

5.3) ฟอร์มแบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ >>คลิก<<

5.4) ฟอร์มแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ >>คลิก<<

5.5) แบบสำรวจกิจกรรม "พี่เลี้ยงคู่คิดพิชิตผลงาน" >>คลิก<<

 

6) แหล่งสืบค้นข้อมูล

6.1) วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา (BALA RMUTL Journal) >>คลิก<<

6.2) สารสนเทศด้านงานวิจัย >>คลิก<<

6.3) ข้อมูลการประชุมวิชาการ >>คลิก<<

6.4) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย >>คลิก<<

6.5) ทุนวิจัยประจำปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ >>คลิก<<

6.6) เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยและพัฒนา >>คลิก<<

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา