โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานวิจัยและบริการวิชาการ


1) งานวิจัย

1.1) เกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >>คลิก<< 

1.2) แบบประวัตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 >>คลิก<<

1.3) แบบประวัติพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 >>คลิก<<

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา