โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

งานวิชาการและกิจการนักศึกษาจำนวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา 2557 >> คลิก <<

ปีการศึกษา 2558 >> คลิก <<
ปีการศึกษา 2559 >> คลิก <<
ปีการศึกษา 2560 >> คลิก <<

 

แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร  
แบบสอบถาม 
เรื่องความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้อเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> คลิก <<
แบบสอบถาม
เรื่องความพึงพอใจต่อหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
>> คลิก <<

 

งานหลักสูตร
มอค.1 การท่องเที่ยว >> คลิก 
มอค.1 การบัญชี      >> คลิก 
มอค.1 คอมพิวเตอร์  >> คลิก 
มอค.2              >> คลิก 
แบบฟอร์ม มคอ.3 >> คลิก 
แบบฟอร์ม มคอ.5 >> คลิก 
 
งานเทียบโอนผลการศึกษา
คู่มือเทียบโอน >> คลิก 
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนปีการศึกษา 2560 >> คลิก 
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนปีการศึกษา 2561 >> คลิก 
ตารางสอบเทียบโอน-กำหนดรายวิชา 2561 >> คลิก
 ประกาศผลสอบเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 >> คลิก                             

                         

งานโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์ม ง.8 ปีงบประมาณ 2560 >> คลิก 
แบบฟอร์ม ง.8 ปีงบประมาณ 2561 >> คลิก 
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ >> คลิก 
ขอแจ้งปฏิทินกำหนดการกิจกรรม/โครงการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 >> คลิก         
สรุปโครงการ/กิจกรรม
 

 

งานปรับพื้นฐาน

รายงานสรุปโครงการปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 >> คลิก    

 

งานบัณฑิตศึกษา

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 >> คลิก    

รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์โดยสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2558 

>> คลิก    

 

คำสั่ง/ประกาศ

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา