โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา


จำนวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา 2557 >> คลิก <<

ปีการศึกษา 2558 >> คลิก <<
ปีการศึกษา 2559 >> คลิก <<
ปีการศึกษา 2560 >> คลิก <<


แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร  
แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้อเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา>> คลิก <<
แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจต่อหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> คลิก <<งานหลักสูตร
มอค.1 การท่องเที่ยว >> คลิก 
มอค.1 การบัญชี      >> คลิก 
มอค.1 คอมพิวเตอร์  >> คลิก 
มอค.2              >> คลิก 
แบบฟอร์ม มคอ.3 >> คลิก 
แบบฟอร์ม มคอ.5 >> คลิก 

งานเทียบโอนผลการศึกษา
คู่มือเทียบโอน >> คลิก 

คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนปีการศึกษา 2560 >> คลิก งานโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์ม ง.8 ปีงบประมาณ2560 >> คลิก 

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ >> คลิก                         
ขอแจ้งปฏิทินกำหนดการกิจกรรม/โครงการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 >> คลิก          

สรุปโครงการ/กิจกรรม


งานปรับพื้นฐาน
รายงานสรุปโครงการปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 >> คลิก    

งานบัณฑิตศึกษา

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 >> คลิก    

รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์โดยสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2558 

>> คลิก    คำสั่ง/ประกาศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา