โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา


งานหลักสูตร


แบบฟอร์ม มคอ.3 >> คลิก 
แบบฟอร์ม มคอ.5 >> คลิก 

งานเทียบโอนผลการศึกษา
คู่มือเทียบโอน >> คลิก 


งานโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์ม ง.8 ปีงบประมาณ2560 >> คลิก 

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ >> คลิก งานปรับพื้นฐาน


คำสั่ง/ประกาศ