โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา


1) งานหลักสูตร

มคอ.1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

1. (มคอ.1) สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  >>คลิก<<

2. (มคอ.1) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553  >>คลิก<<

3. (มคอ.1) สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553  >>คลิก<<

4. (มคอ.1) สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562  >>คลิก<<

 

มคอ.2  รายละเอียดของหลักสูตร : Programme Specification 

1. หลักสูตร ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  >>คลิก<<

2. หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  >>คลิก<<

3. หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  >>คลิก<<

 

มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา : Course Specification 

1. รายละเอียด (.Doc)  >>คลิก<<

2. กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  >>คลิก<<

มคอ.5  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา : Course Report 

1. รายละเอียด (.Doc)  >>คลิก<<

2. กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  >>คลิก<<

 

2) งานเทียบโอนผลการเรียน

คู่มือเทียบโอนผลการเรียน

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<    

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<                

- ปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<        

- ปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<    

 

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนผลการเรียน

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<

 

ผลสอบสอบเทียบโอนผลการเรียน

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<

           

3) เอกสารดาวน์โหลด

3.1) คู่มือ Microsoft Teams : Document Guide 2019 >>คลิก<<

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา