โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา


1) งานหลักสูตร

1.1 มคอ.1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

1. (มคอ.1) สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  >>คลิก<<

2. (มคอ.1) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553  >>คลิก<<

3. (มคอ.1) สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553  >>คลิก<<

4. (มคอ.1) สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562  >>คลิก<<

 

1.2 มคอ.2  รายละเอียดของหลักสูตร : Programme Specification 

1. หลักสูตร ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  >>คลิก<<

2. หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  >>คลิก<<

3. หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  >>คลิก<<

 

1.3 มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา : Course Specification 

1. รายละเอียด (.Doc)  >>คลิก<<

2. กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  >>คลิก<<

1.4 มคอ.5  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา : Course Report 

1. รายละเอียด (.Doc)  >>คลิก<<

2. กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  >>คลิก<<

1.5 แบบฟอร์มเอกสารทางด้านหลักสูตร

1.  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

1.1 แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) >>คลิก<< 

1.2 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ >>คลิก<< 

1.3 แบบฟอร์มรับรองความถูกต้องของการตรวจสอบงานทางวิชาการ >>คลิก<< 

1.4 ตัวอย่าง

1.4.1 ตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) - 1 >>คลิก<< 

1.4.2 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) - 2 >>คลิก<< 

1.4.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มประวัติอาจารย์ >>คลิก<< 

1.4.4 ตัวอย่างแบบรับรองความถูกต้องการตรวจสอบงานทางวิชาการ >>คลิก<< 

2. การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร

2.1 แบบฟอร์มผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ ปวช. ปวส. >>คลิก<< 

2.2 แบบฟอร์มผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท >>คลิก<< 

2) งานเทียบโอนผลการเรียน

2.1 คู่มือเทียบโอนผลการเรียน

- ปีการศึกษา 2565 >>คลิก<< 

- ปีการศึกษา 2564 >>คลิก<< 

- ปีการศึกษา 2563 >>คลิก<< 

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<                

- ปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<        

- ปีการศึกษา 2559 >>คลิก<<    

 

2.2 กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน

- ปีการศึกษา 2563 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

 

2.3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนผลการเรียน

- ปีการศึกษา 2563 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

 

2.4 ผลสอบสอบเทียบโอนผลการเรียน

- ปีการศึกษา 2563 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

 

2.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน

- ปีการศึกษา 2565 >>คลิก<< 

- ปีการศึกษา 2564 >>คลิก<< 

- ปีการศึกษา 2563 >>คลิก<< 

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2560 >>คลิก<<

2.6 เอกสารดาวน์โหลด การเทียบโอนผลการเรียน

- ใบสรุปผลการเทียบโอนผลการเรียน >>คลิก<< 

3) งานปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

- ปีการศึกษา 2563 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2562 >>คลิก<<

- ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<

 

4) เอกสารดาวน์โหลด

4.1) คู่มือ Microsoft Teams : Document Guide 2019 >>คลิก<<

4.2) หนังสือสัญญาชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า (กรณีขอชำระเกินกำหนดการตามปฏิทินการศึกษา) >>คลิก<<

4.3) แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >>คลิก<<

4.4) แบบฟอร์มจ้างอาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >>คลิก<<

4.5) แบบฟอร์ม นักศึกษาขาดสอบ >>คลิก<<

4.6) แบบฟอร์ม นักศึกษาทุจริตสอบ >>คลิก<<

4.7) แบบฟอร์ม ขอนัดสอบกรณีพิเศษ >>คลิก<<

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา