โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลบริการบุคลากร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ข้อมูลบริการบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร


บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,239 คน จำแนกเป็น

 • ข้าราชการ จำนวน 624 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 81 คน
 • พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 865 คน
 • พนักงานพันธกิจ จำนวน 179 คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 106 คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 383 คน
 • จ้างเหมา จำนวน 1 คน
 • บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ 1% รองศาสตราจารย์ 3% ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20% และอาจารย์ 76%
 • บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 226 คน ปริญญาโท 1,015 คน , ปริญญาตรี 673 คน และต่ำกว่าปริญญาตรี 325 คน

 • ( ข้อมูล ณ วันที่ 21/4/2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : Data Center RMUTL)

  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา