โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลและการบริการงานพัฒนาบุคลากร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ข้อมูลและการบริการงานพัฒนาบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

 

บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,239 คน จำแนกเป็น

  • ข้าราชการ จำนวน 624 คน
  • พนักงานราชการ จำนวน 81 คน
  • พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 865 คน
  • พนักงานพันธกิจ จำนวน 179 คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 106 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 383 คน
  • จ้างเหมา จำนวน 1 คน
  • บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ 1% รองศาสตราจารย์ 3% ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20% และอาจารย์ 76%
  • บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 226 คน ปริญญาโท 1,015 คน , ปริญญาตรี 673 คน และต่ำกว่าปริญญาตรี 325 คน


( ข้อมูล ณ วันที่ 21/4/2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : Data Center RMUTL)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา