โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO)


รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ (CEO)

ประจำปี พ.ศ. 2563 

1. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1/2563 (18 ก.พ. 63) >> คลิก <<

2. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 2/2563 (16 มี.ค. 63) >> คลิก <<

3. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 3/2563 (8 พ.ค. 63) >> คลิก <<

ประจำปี พ.ศ. 2562

1. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 3/2562 (26 ก.ค. 62) >> คลิก <<

2. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 4/2562 (10 ก.ย. 62) >> คลิก <<

3. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 5/2562 (19 พ.ย. 62) >> คลิก <<

ประจำปี พ.ศ. 2561 

1. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1/2561 (ม.ค. 2561) >> คลิก <<

2. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 2/2561 (พ.ค. 2561) >> คลิก <<

ประจำปี พ.ศ. 2560 

1. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2560 >> คลิก <<

2. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 2_2-2560 >> คลิก <<

ประจำปี พ.ศ. 2559

1. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2559  >> คลิก <<

2. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 2_2-2559 >> คลิก <<

3. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 3_-2559  >> คลิก <<

ประจำปี พ.ศ. 2558

1. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2558  >> คลิก <<           

                 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา