โลโก้เว็บไซต์ งานการจัดการความรู้ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานการจัดการความรู้1) คู่มือการจัดการความรู้
      - ปีงบประมาณ 2558 : คู่มือการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา

2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
      - ปีงบประมาณ 2559 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-KM
      - ปีงบประมาณ 2563 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-KM 
      - ปีงบประมาณ 2563 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562
      - ปีงบประมาณ 2564 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563
      - ปีงบประมาณ 2565 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564
      - ปีงบประมาณ 2566 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565

3) แผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
      - ปีงบประมาณ 2559 : แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
      - ปีงบประมาณ 2560 : แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
      - ปีงบประมาณ 2563 : แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
      - ปีงบประมาณ 2564 : แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563
      - ปีงบประมาณ 2565 : แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

4) แนวทางการปฏิบัติที่ดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
     4.1 ด้านการสอน
      - ปีงบประมาณ 2563 : การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน (ปีการศึกษา2562) 
      - ปีงบประมาณ 2564 : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ปีการศึกษา 2563)
      - ปีงบประมาณ 2565 : เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (ปีการศึกษา 2564)
      - ปีงบประมาณ 2566 : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา GEN Z ที่ส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (ปีการศึกษา 2565)

     4.2 ด้านการวิจัย
      - ปีงบประมาณ 2563 : การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการหรือวิชาชี (ปีการศึกษา 2562)
      - ปีงบประมาณ 2564 : การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (ปีการศึกษา 2563)
      - ปีงบประมาณ 2565 : การพัฒนาการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิพม์เผยแพร่ระดับชาติและนานนาชาติ (ปีการศึกษา 2564)
      - ปีงบประมาณ 2566 : แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) และล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) (ปีการศึกษา 2565)

     4.3 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติงาน
      - ปีงบประมาณ 2563 : การจัดประชุมและการจัดทำระเบียบวาระการประชุม (ปีการศึกษา 2562)
      - ปีงบประมาณ 2563 : การสื่อสารภายในหน่วยงาน (ปีการศึกษา 2562)
      - ปีงบประมาณ 2563 : การจัดทำบันทึกข้อความ (ปีการศึกษา 2562)
      - ปีงบประมาณ 2563 : การจัดทำข้อเสนอโครงการกิจกรรม (ปีการศึกษา 2562)
      - ปีงบประมาณ 2564 : เทคนิคการประสานงานภายในหน่วยงาน (ปีการศึกษา 2563)
      - ปีงบประมาณ 2565 : เทคนิคการประสานงานและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการสำนักงาน (ปีการศึกษา 2564)
      - ปีงบประมาณ 2566 : เทคนิคการนำ OKRs มาใช้ในการพัฒนาบุคคลและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (การใช้ OKRs ในการติดตามการดำเนินงาน) (ปีการศึกษา 2565)


5) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา
      - ปี 2563 : แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา ปีการศึกษา 2562

6) คลังความรู้/ชุมชนออนไลน์เพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
   ประสบการณ์ผ่านการเขียนบันทึก(บล๊อก)

      - ชุมชนออนไลน์เพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ผ่านการเขียนบันทึก (บล็อก)
      - การระดมสมองเพื่อ มคอ.7 ประจำปี 2559
      - การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อรับใช้สังคมผ่านโครงการจิตราชมงคลอาสา ประจำปี 2559
      - ขั้นตอนการเบิกค่าสอนภาคสมทบ ประจำปี 2559


7) Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
      - ปี 2563 : เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา