โลโก้เว็บไซต์ งานบริหารทั่วไป | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

งานบริหารทั่วไป


งานบุคลากร

แบบฟอร์มใบลา >> คลิก <<

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2559

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-82-1-59 (27-ต.ค.-58) >> คลิก <<

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-83-1-59 (17-พ.ย.-58) >> คลิก <<

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-84-1-59 (24-ก.พ.-59) >> คลิก <<

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-85-3-59 (21-เม.ย.-59) >> คลิก <<

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-86-5-59 (31-พ.ค.-59) >> คลิก <<

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-87-6-59 (22-ก.ค.-59) >> คลิก <<


รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ปีงบประมาณ 2558

1. รายงานการประชุม-82-1-59-27-ต.ค.-58 >> คลิก <<

2. รายงานการประชุม-83-2-59-17พ.ย.-58 >> คลิก <<

3. รายงานการประชุม-84-3-59-24ก.พ.59 >> คลิก <<

4. รายงานการประชุม-85-4-59-21-เม.ย.-59 >> คลิก <<

5. รายงานการประชุม-86-5-59-31-พ.ค.-59 >> คลิก <<


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

1. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2558 >> คลิก <<


2. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2559 >> คลิก <<

3. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 2_2-2559 >> คลิก <<

4. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 3_-2559 >> คลิก <<


การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน

- ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สายสนับสนุน >> คลิก << 


การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ >> คลิก <<

TOR. ผศ

ข้อตกลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

รองศาสตราจารย์ >> คลิก <<

TOR. รศ

ข้อตกลง รองศาสตราจารย์

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ศาสตราจารย์ >> คลิก <<

TOR. ศ

ข้อตกลง ศาสตราจารย์

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

อาจารย์    >> คลิก <<

TOR. อาจารย์

ข้อตกลง อาจารย์

- แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของ   >> คลิก <<
งานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561 )    >> คลิก <<


งานการเงิน ( ค่าสอน, ค่าภาระสอนเกิน,จ้างอาจารย์พิเศษ)

ต้นฉบับใบเบิกค่าสอนสมทบและสอนเกินภาระ >> คลิก <<

ฐานการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนสำหรับผู้บริหารและอาจารย์ >> คลิก <<

 ใบมอบฉันทะ  >> คลิก <<

ประกาศเกณฑ์การเบิกตามกลุ่มเรียน >> คลิก <<