โลโก้เว็บไซต์ งานบริหารทั่วไป | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

งานบริหารทั่วไป


งานบุคลากร

แบบฟอร์มใบลา >> คลิก <<

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง >> คลิก <<

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ปีงบประมาณ 2560 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-90-2-60 (31 ม.ค.-60) >> คลิก <<

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-91-3-60 (28-มี.ค.-60) >> คลิก <<

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-93-5-60 (20-มิ.ย.-60) >> คลิก <<

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ปีงบประมาณ 2559

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-82-1-59 (27-ต.ค.-58) >> คลิก <<

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-83-1-59 (17-พ.ย.-58) >> คลิก <<

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-84-1-59 (24-ก.พ.-59) >> คลิก <<

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-85-3-59 (21-เม.ย.-59) >> คลิก <<

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-86-5-59 (31-พ.ค.-59) >> คลิก <<

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-87-6-59 (22-ก.ค.-59) >> คลิก <<

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-88-7-59 (27-ก.ย.-59) >> คลิก <<

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ปีงบประมาณ 2558

1. รายงานการประชุม-82-1-59-27-ต.ค.-58  >> คลิก <<

2. รายงานการประชุม-83-2-59-17พ.ย.-58   >> คลิก <<

3. รายงานการประชุม-84-3-59-24ก.พ.59   >> คลิก <<

4. รายงานการประชุม-85-4-59-21-เม.ย.-59 >> คลิก <<

5. รายงานการประชุม-86-5-59-31-พ.ค.-59 >> คลิก <<

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

1. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2558  >> คลิก <<                                 

2. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2559  >> คลิก <<

3. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 2_2-2559 >> คลิก <<

4. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 3_-2559  >> คลิก <<

5. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2560 >> คลิก <<

6. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 2_2-2560 >> คลิก <<

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน

- ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สายสนับสนุน >> คลิก << 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ >> คลิก <<

TOR. ผศ

ข้อตกลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

รองศาสตราจารย์ >> คลิก <<

TOR. รศ

ข้อตกลง รองศาสตราจารย์

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ศาสตราจารย์ >> คลิก <<

TOR. ศ

ข้อตกลง ศาสตราจารย์

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

อาจารย์    >> คลิก <<

TOR. อาจารย์

ข้อตกลง อาจารย์

- แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของ   >> คลิก <<

 

งานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561 )    >> คลิก <<

งานการเงิน ( ค่าสอน, ค่าภาระสอนเกิน,จ้างอาจารย์พิเศษ)

ต้นฉบับใบเบิกค่าสอนสมทบและสอนเกินภาระ >> คลิก <<

ฐานการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนสำหรับผู้บริหารและอาจารย์ >> คลิก <<

 ใบมอบฉันทะ  >> คลิก <<

ประกาศเกณฑ์การเบิกตามกลุ่มเรียน >> คลิก << 

 

.....

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา