โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ


รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ประจำปี พ.ศ. 2565

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 (21 ม.ค. 65) >> คลิก <<

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 (18 มี.ค. 65) >> คลิก <<

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 (22 เม.ย. 65) >> คลิก <<

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 (12 พ.ค. 65) >> คลิก <<

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2565 (17 มิ.ย. 65) >> คลิก <<

6.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2565 (19 ก.ค. 65) >> คลิก <<

7.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2565 (26 ส.ค. 65) >> คลิก <<

8.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2565 (16 ก.ย. 65) >> คลิก <<

9.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2565 (16 พ.ย. 65) >> คลิก <<

 

ประจำปี พ.ศ. 2564

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564 (29 ม.ค. 64) >> คลิก <<

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564 (24 ก.พ. 64) >> คลิก <<

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2564 (27 พ.ค. 64) >> คลิก << 

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 (25 มิ.ย. 64) >> คลิก << 

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2564 (9 ก.ค. 64) >> คลิก << 

6.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564 (30 ก.ค. 64) >> คลิก << 

7.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564 (27 ส.ค. 64) >> คลิก << 

8.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2564 (10 ก.ย. 64) >> คลิก <<

9.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2564 (12 พ.ย. 64) >> คลิก << 

10.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2564 (14 ธ.ค. 64) >> คลิก << 

 

ประจำปี พ.ศ. 2563

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 (31 ม.ค. 63) >> คลิก <<

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563 (28 ก.พ. 63) >> คลิก <<

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 (8 เม.ย. 63) >> คลิก <<

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563 (15 พ.ค. 63) >> คลิก <<

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563 (26 มิ.ย. 63) >> คลิก <<

6.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2563 (31 ก.ค. 63) >> คลิก <<

7.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563 (28 ส.ค. 63) >> คลิก <<

8.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563 (30 ต.ค. 63) >> คลิก <<

9.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563 (27 พ.ย. 63) >> คลิก <<

 

ประจำปี พ.ศ. 2562

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2562 (31 ม.ค.62) >> คลิก <<

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562 (26 ก.พ.62) >> คลิก <<

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562 (9 เม.ย.62) >> คลิก <<

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2562 (27 พ.ค.62) >> คลิก <<

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2562 (2 ก.ค.62) >> คลิก <<

6.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2562 (17 ก.ย.62) >> คลิก <<

7.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2562 (25 ต.ค.62) >> คลิก <<

8.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2562 (20 ธ.ค.62) >> คลิก <<

ประจำปี พ.ศ. 2561

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561 (6 ก.พ. 61) >> คลิก <<       

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561 (12 มิ.ย. 61) >> คลิก <<

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561 (21 ส.ค. 61) >> คลิก <<         

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561 (19 ก.ย. 61) >> คลิก <<         

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2561 (30 ต.ค. 61)  >> คลิก <<         

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561 (25 ธ.ค. 61)  >> คลิก <<     

ประจำปี พ.ศ. 2560 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-90-2-60 (31 ม.ค.-60) >> คลิก <<

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-91-3-60 (28-มี.ค.-60) >> คลิก <<

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณ-93-5-60 (20-มิ.ย.-60) >> คลิก << 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-94-6-60 (18-ก.ค.-60) >> คลิก <<

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-95-7-60 (10-ส.ค.-60) >> คลิก <<

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-98-8-60 (19-ก.ย.-60) >> คลิก <<

ประจำปี พ.ศ. 2559

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-82-1-59 (27-ต.ค.-58) >> คลิก <<

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-83-1-59 (17-พ.ย.-58) >> คลิก <<

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-84-1-59 (24-ก.พ.-59) >> คลิก <<

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-85-3-59 (21-เม.ย.-59) >> คลิก <<

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-86-5-59 (31-พ.ค.-59) >> คลิก <<

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-87-6-59 (22-ก.ค.-59) >> คลิก <<

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-88-7-59 (27-ก.ย.-59) >> คลิก <<

ประจำปี พ.ศ. 2558

1. รายงานการประชุม-82-1-59-27-ต.ค.-58  >> คลิก <<

2. รายงานการประชุม-83-2-59-17-พ.ย.-58   >> คลิก <<

3. รายงานการประชุม-84-3-59-24-ก.พ.59   >> คลิก <<

4. รายงานการประชุม-85-4-59-21-เม.ย.-59 >> คลิก <<

5. รายงานการประชุม-86-5-59-31-พ.ค.-59 >> คลิก <<

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา