โลโก้เว็บไซต์ งานบริหารทั่วไป | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

งานบริหารทั่วไป


งานบุคลากร

แบบฟอร์มใบลา >>คลิก<<

แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ  >>คลิก<<

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง >>คลิก<<

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

 ปีงบประมาณ 2562

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2562 (31 ม.ค.62) >> คลิก <<

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562 (26 ก.พ.62) >> คลิก <<

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562 (9 เม.ย.62) >> คลิก <<

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2562 (27 พ.ค.62) >> คลิก <<

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2562 (2 ก.ค.62) >> คลิก <<

ปีงบประมาณ 2561

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561 (6 ก.พ. 61) >> คลิก <<       

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561 (12 มิ.ย. 61) >> คลิก <<

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561 (21 ส.ค. 61) >> คลิก <<         

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561 (19 ก.ย. 61) >> คลิก <<         

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2561 (30 ต.ค. 61)  >> คลิก <<         

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561 (25 ธ.ค. 61)  >> คลิก <<     

ปีงบประมาณ 2560 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-90-2-60 (31 ม.ค.-60) >> คลิก <<

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-91-3-60 (28-มี.ค.-60) >> คลิก <<

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณ-93-5-60 (20-มิ.ย.-60) >> คลิก << 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-94-6-60 (18-ก.ค.-60) >> คลิก <<

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-95-7-60 (10-ส.ค.-60) >> คลิก <<

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-98-8-60 (19-ก.ย.-60) >> คลิก <<

ปีงบประมาณ 2559

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-82-1-59 (27-ต.ค.-58) >> คลิก <<

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-83-1-59 (17-พ.ย.-58) >> คลิก <<

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-84-1-59 (24-ก.พ.-59) >> คลิก <<

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-85-3-59 (21-เม.ย.-59) >> คลิก <<

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-86-5-59 (31-พ.ค.-59) >> คลิก <<

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-87-6-59 (22-ก.ค.-59) >> คลิก <<

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-88-7-59 (27-ก.ย.-59) >> คลิก <<

ปีงบประมาณ 2558

1. รายงานการประชุม-82-1-59-27-ต.ค.-58  >> คลิก <<

2. รายงานการประชุม-83-2-59-17-พ.ย.-58   >> คลิก <<

3. รายงานการประชุม-84-3-59-24-ก.พ.59   >> คลิก <<

4. รายงานการประชุม-85-4-59-21-เม.ย.-59 >> คลิก <<

5. รายงานการประชุม-86-5-59-31-พ.ค.-59 >> คลิก <<

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

1. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2558  >> คลิก <<                                 

2. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2559  >> คลิก <<

3. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 2_2-2559 >> คลิก <<

4. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 3_-2559  >> คลิก <<

5. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1_1-2560 >> คลิก <<

6. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 2_2-2560 >> คลิก <<

7. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1/2561 (ม.ค. 2561) >> คลิก <<

8. รายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 2/2561 (พ.ค. 2561) >> คลิก <<

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร >>คลิก<<
 
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของ  >>คลิก<<

 

งานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561 )  >> คลิก <<

งานการเงิน ( ค่าสอน, ค่าภาระสอนเกิน, จ้างอาจารย์พิเศษ)

ต้นฉบับใบเบิกค่าสอนสมทบและสอนเกินภาระ  >> คลิก <<

ฐานการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนสำหรับผู้บริหารและอาจารย์  >> คลิก <<

 ใบมอบฉันทะ   >> คลิก <<

ประกาศเกณฑ์การเบิกตามกลุ่มเรียน  >> คลิก << 

 

 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา