โลโก้เว็บไซต์ ธีร์วรา  แสงอินทร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 ผู้เขียน : ธีร์วรา แสงอินทร์

สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา พิษณุโลก บริการวิชาการภายใต้โครงการ ศิลปศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยา จ.พิษณุโลก
พุธ 31 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บริการวิชาการภายใต้โครงการ "ศิลปศาสตร์สัญจร" ครั้งที่ 2      อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ ร่วมบริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน พร้อมแนะนำหลักสูตรเพื่อเป็นการเต... >> อ่านต่อ


สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก บริการวิชาการด้านวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2564 คณาจารย์ประจำกลุ่มภาษาและการสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำโดยอาจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์ อาจารย์รัชตา มากาอาศ และอาจารย์นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย ออกบริการวิชาการด้านภาษาไทย ในหัวข้อ "สรวลเสเฮฮา วิชาภาษาไทย" ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมนี้ ถื... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2564 อาจารย์กรรณิการ์ ประทุมโทน อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก              พานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมระหว่างการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤ... >> อ่านต่อ


สาขาศิลปศาสตร์ บริการวิชาการด้านภาษา หัวข้อ "หรรษา ภาษาจีน" ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลวัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   นำโดย  อ.ศิริภรณ์ บุญประกอบ  พร้อมด้วยอ.กรรณิการ์ ประทุมโทน และ อ.อุ่นอารี ตลาดเงิน ร่วมบริการวิชาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลวัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ในหัวข้อ "หรรษา ภาษาจีน"  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเล่นเกมสร้างความสามัคคี เพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืนให้แก่ผู้สูงวัยต่อไป   ... >> อ่านต่อ


สาขาศิลปศาสตร์ บริการวิชาการด้านภาษา กิจกรรม "สีสันภาษา สร้างสุขสูงวัย"  ณ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 20 มกราคม 2564   สาขาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   นำโดย  อ.ต้องหทัย ทองงามขำ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ร่วมบริการวิชาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ในหัวข้อ "ส... >> อ่านต่อ


รายวิชาการจัดการฟาร์ม จัดกิจกรรม "การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการฟาร์มเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง" ให้กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และสาขาพืชศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์ณัฐกฤตา สนองบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ผู้สอนรายวิชาการจัดการฟาร์ม จัดกิจกรรม    "การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการฟาร์มเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง" ให้กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และสาขาพืชศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร... >> อ่านต่อ


สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บริการวิชาการภายใต้โครงการ ศิลปศาสตร์สัญจร
จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บริการวิชาการภายใต้โครงการ "ศิลปศาสตร์สัญจร"        ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โดนจุ้ย หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ นำทีมคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลชั้นปีที่ 1 - 4 ร่วมบริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ เพื่อให้ความรู้ด้านภ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล บริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ พร้อมแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
จันทร์ 28 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 25 กันยายน 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ พร้อมแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก         อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก นำ... >> อ่านต่อศูนย์ภาษามทร.ล้านนา พิษณุโลกจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางภาษาประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์ภาษามทร.ล้านนา พิษณุโลกจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางภาษาประจำปีการศึกษา 2563 (Language Contest 2020)      อาจารย์อุ่นอารี ตลาดเงิน หัวหน้าศูนย์ภาษามทร.ล้านนา พิษณุโลก ทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางภาษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 1465 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โนนจุ้ย หัวหน้าสาขาศิลปสาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 29


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา