โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

การท่องเที่ยวและการบริการจัด TOURISM FESTIVAL 2019
อังคาร 24 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “TOURISM FESTIVAL 2019” ภายใต้เนวคิด “Street food China town proud to be green” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรรษา  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศักดิ์สายัญ  ใยสามเสน หัวสาขาศิลปศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมชมนิทรรศการต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาหลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ ทั้ง 4 ชั้นปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Street fo... >> อ่านต่อ


พิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019”
จันทร์ 23 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดพิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องบัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา ในการนี้ อาจารย์ปริศนา  กุลนะลา ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ คณาจารย์และนักศึกษา จาก Langkawi Tourism Academy  เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว... >> อ่านต่อ


การท่องเที่ยวและบริการ ร่วมลงนาม MOU 2 โรงแรม
จันทร์ 16 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากับ โรงแรมรายา เฮอริเทจและ CREW Hotel ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยมี ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยและนางสาวชุติมา  เรืองฤทธิ์ราวี กรรมการผู้มีอำนาจโรงแรมรายา เฮอริเทจ, นายธานิน  นกพลับ ผู้จัดการทั่วไป CREW Hotel ตัวแทนทั้ง 2 โรงแรม สำหรับบันทึกข้... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมการเขียนงานวิจัยให้เผยแพร่ระดับชาติ
พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความให้สามารถนำงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม บธ.1-104 คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวก... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียนพรรษา
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม พระครูปัญญา สังฆการ ประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร อบรบการสร้างมูลค่าเพิ่ม 5 ด้านเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร “การฝึกอบรมความเป็นผู้ประกอบการให้กับสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2562 ณ บ้านสวนเรือนฝัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  >> อ่านต่อ


ฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจฯ
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจัดงาน “ฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) โดยอาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลศาสตร์ นำคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กล่าวคำขอขมาแก่อาจารย์อาวุโส จากนั้นอาจารย์อาวุโสกล่าวให้พรแก่ผู้ร่วมงาน ภายหลักจากเสร็จพิธี อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย... >> อ่านต่อ


สารสนเทศคว้าเหรียญทอง MOS Olympic Thailand Competition 2019
อังคาร 19 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

นายจิรกิตติ์  ถิ่นคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สำหรับการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2019 จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ (สถาบันไอทีไอที) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะทางด้... >> อ่านต่อ


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เสาร์ 12 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยสโมสรทั้ง 3 คณะ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์) ร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา เมื่อเสาร์วันที่ 12มกราคม 2562 ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมของนักศึกษาสาขาต่างๆ กว่า 30 ซุ้มกิจกรรมทั่วมหาวิทยาลัยฯ แบ่งเป็นซุ้มเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ... >> อ่านต่อ


ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561
พุธ 9 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่  2562 โดยมีผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระภิกษุสงฆ์องค์เทศน์ พระครูประกาศธรรมานุยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ได้จัดตั้งโรงทานแก่ผู้ร่วมงาน ณ อาค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 125


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา