โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย

โครงการ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”
อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและนำฝึกปฏิบัติในโครงการ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม “แข่งกันมันแคบ แบ่งปันมันกว้าง” ประสบการณ์ที่ประทับใจ ที่ได้เห็นความงดงาม การแบ่งปันในวงวิชาการ อาจารย์หลายท่าน หลายมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 70 ท่าน ทั้งจาก มรภ.พิบูลสงคราม ม.นเรศวร มรภ.เพชรบูรณ์ มทร.ตาก มทร.พิษณุโลก สถาบันก... >> อ่านต่อRMUTCON2018: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล ครั้งที่ 9
เสาร์ 4 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล ครั้งที่ 9 "ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" (RMUTCON-2018) ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีอาจารย์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล ได้แก่ >> อ่านต่อ


เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
พุธ 25 กรกฎาคม 2561

ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและนำฝึกปฏิบัติ โครงการ "เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน" สำหรับอาจารย์ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอทันมุ่งเป้า 2562 และงบประมาณแผ่นดิน 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 60 ท่าน >> อ่านต่อ


งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI 2018
จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561

    มทร.ล้านนา เชียงราย (คณะวิศวกรรมศาตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ร่วมกับ ECTI Association หรือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ  จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน  ECTI-CON 2018, July 18 – 21, Chiang Rai, Thailand เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในหมวดหมู่ ดังนี้  1.Electrical Engineering/Electronics 2. Computer  3.Telecommunications 4.Info... >> อ่านต่อ


"โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน"
พุธ 18 กรกฎาคม 2561

ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการบรรยาย "โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการบรรยายครั้งมีคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมฟัง และฝึกปฏิบัติ จำนวน 25 คน >> อ่านต่อ


"การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561

ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการ "การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้บริหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 30 ท่าน ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอต่อแหล่งทุนประมาณ 30 โครงการ >> อ่านต่อ


การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน
ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561

ดร.ประทีป  พืชทองหลาง อาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำ และพาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมุ่งเป้า 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดิน 2563 ทุนพัฒนานักวิจัยราชภัฎ ราชมงคล และทุนวิจัยพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุ... >> อ่านต่อ


โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานฯ
พุธ 27 มิถุนายน 2561

      กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี) เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "มิตรภาพ ยั่งยืน" ผ่านการเล่านิทาน ท่องกลอง และร้องเพลงจีน      เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2561 สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.... >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษาโครงการอบรม ณ ประเทศอินเดีย
อังคาร 19 มิถุนายน 2561

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทยแจ้งว่า Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) โครงการฝึกอบรม "Setting up for sustainable IT infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-Learning Technologies in CLMV/ASEAN" ณ เมือง Noida สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้แก่เยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 1. หลักสูตร Specialised Programme on E... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 132


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา