โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษาขออนุญาตประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ มีความประสงค์ที่จะจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน โดยคณาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่เชียวชาญด้านการสอนโดยตรง เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกทักษะ หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี [โครงการโควตาพิเศษ] ประจำปีการศึกษา 2561
เสาร์ 21 เมษายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี [โครงการโควตาพิเศษ] ประจำปีการศึกษา 2561   >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครนักเรียนทุน
ศุกร์ 20 เมษายน 2561

ด้วยมูลนิธิเอสซีจี ดำเนินโครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ในโครงการ SCG Sharing the Dream มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ(ปวส.) ในการนี้ มูลนิธิฯจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน กรุณาเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทุนฯ ตามเอกสารแนบมาดังนี้   <<คลิก>> >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท
ศุกร์ 16 มีนาคม 2561

ตามที่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้จัดส่งรายละเอียดการรับสมัครนิสิตเข้าการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ(MBA) หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิก <<  >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
จันทร์ 12 มีนาคม 2561

ด้วยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  >> คลิก <<  >> อ่านต่อ


ประกาศปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ปฏิทินการศึกษา2561.pdf >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้   >> คลิก <<  >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครนักเรียนฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้มีประกาศ สทอภ.เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร ดังนี้ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 46


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา