โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นฐาน
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นฐาน “หลักสูตรการฝึกอบรมความเป็นผู้ประกอบการให้กับสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2562 ณ บ้านสวนเรือนฝัน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ โดยผู้สมัครจะต้องมีความสนใจในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน... >> อ่านต่อ


พิมพ์บัตรลงทะเบียน ชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562

ระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียน ชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2  ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียน เพื่อนำไปชำระค่าบำรุงการศึกษา  1.เข้าระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียน  ที่  https://datacenter.rmutl.ac.th/entrance62/login.php 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน (กรณี นักศึกษาชาวต่างชาติ ใช้ เลขหนังสือเดินทาง : Passport number) 3.ตรวจสอบข้อมูลตามที่ปรากฎในระบบ  4... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 5 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2562 กดคลิก ประกาศโดยงานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง) โทร.053921444 ต่อ 1232 , 1234   >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อังคาร 12 มีนาคม 2562

ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคำแหง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา หากนักศึกษาสนใจ สามารถดูรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้ >> คลิก << >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 12 มีนาคม 2562

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์(ภาคปกติ)   2.ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์(ภาคพิเศษ) ในการนี้ คณะฯจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ >> อ่านต่อประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 : TCAS 2 โควตา www.entrance.rmutl.ac.th/Bh 1.สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. 2.ไม่กำหนด GPAX 3.วุฒิเดิม ม.3 ใช้คะแนน Onet 30% , คะแนนข้อสอบข้อเขียน 70% 4.วุฒิเดิม ปวช./ปวส. ใช้คะแนน Vnet 30% , คะแนนข้อสอบข้อเขียน 70% 5.วุฒิเดิม ม.6 ใช้คะแนน Onet GAT PAT ไม่สอบข้อเ... >> อ่านต่อ
รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี และปวส.
พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2562 ในนโยบายรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ประจำปี เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาชีพบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทใคร่ขอความอนุเคราะห์ประกาศให้นิสิตนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ปริญญาตรี สาขาบัญชี , บริหารธุรกิจ ,ศิลปศาสตร์ และ ปวส. สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.laemthong.com/career.php  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 70


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา