โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท
ศุกร์ 16 มีนาคม 2561

ตามที่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้จัดส่งรายละเอียดการรับสมัครนิสิตเข้าการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ(MBA) หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิก <<  >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
จันทร์ 12 มีนาคม 2561

ด้วยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  >> คลิก <<  >> อ่านต่อ


ประกาศปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ปฏิทินการศึกษา2561.pdf >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้   >> คลิก <<  >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครนักเรียนฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้มีประกาศ สทอภ.เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร ดังนี้ ... >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ
จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และ ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาในรุ่นที่ 20 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การรับสัมครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน และผู้ที่สนใจทราบ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561///// ...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 4 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ คณะวิทยาและเทคโนโลยีการเกษตร และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้ที่ส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 4 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ คณะวิทยาและเทคโนโลยีการเกษตร และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://entrance.rmutl.ac.th/home/ หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-5392-1444 ต่อ 1234   >> อ่านต่อ


ประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560
จันทร์ 18 กันยายน 2560

ประกาศสำหรับประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560 ครับ  สำหรับใครที่ยังไม่ได้ประเมินในรอบที่ 1 เรายังเปิดระบบให้ประเมินอีกครั้งเป็นรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้ว โดยรอบ 2 เริ่มประเมินตั้งแต่วันนี้ถึง วันทีี่ 24 กันยายน 2560 นี้นะครับ  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 41


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา