โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2567
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567

           วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ” เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ร่วมใจปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร ผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าวอีกทั้งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์... >> อ่านต่อ


Appropriate Technology Matching Day 2567
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 บุคลากรนักวิจัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมงาน Appropriate Technology Matching Day ของ บพท. โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าศึกษาดูงานระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมกำหนดกรอบการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567

   วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะนักวิจัยและบุคลากรจากสถาบันฯ เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติของโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ภายในบริษัท พี.พี.ฟาร์ม 3 จำกัด (สาขา2) ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งร่วมหารือกำหนดกรอบความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อสร้างความชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดทิศทางการทำวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ประกอบการและของสถาบันวิจัยฯ ต่อ... >> อ่านต่อ


คณะนักวิจัยโครงการ “การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย “กล้วยน้ำว้ารักษ์ถิ่น” ธุรกิจชุมชน 2567
เสาร์ 18 พฤษภาคม 2567

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะนักวิจัยโครงการ “การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย “กล้วยน้ำว้ารักษ์ถิ่น” ธุรกิจชุมชนร่วม ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  นำโดย ดร.สุภาวดี แช่ม หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. และ หน่วย #บพท. ได้รับเกียรติจาก ดร.โกวิทย์ ทรงคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรร... >> อ่านต่อ


การนำเสนอโครงงาน หลังสิ้นสุดการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เสาร์ 18 พฤษภาคม 2567

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 มีกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน หลังสิ้นสุดการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเชียงดา ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร >> อ่านต่อ


ประชุม ประจำเดือนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2567
เสาร์ 18 พฤษภาคม 2567

             เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 มีกิจกรรมการประชุม ประจำเดือนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเชียงดา ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเ... >> อ่านต่อ


การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 2/2567
อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2567

           เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2567           โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร >> อ่านต่อ


กิจกรรมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานของนักศึกษาฝึกทักษะ2567
อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2567

            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานของนักศึกษาฝึกทักษะ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด ณ ห้องประชุมเชียงดา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร >> อ่านต่อ


กิจกรรม Big Cleaning Day 2567
อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2567

           สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567             โดยเริ่มดำเนินการจุดแรก บริเวณโดยรอบงานอาคารและสถานที่ ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 226


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา