โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 โดย บธ.การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ
เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา