โลโก้เว็บไซต์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย บธ.ศ.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่น ประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีนโยบายการพัฒนาส่งเสริมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากร โดยจัดให้มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่นประจำปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา