โลโก้เว็บไซต์ 688-ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งระดับชำนาญการ-6-8-64 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

688-ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งระดับชำนาญการ-6-8-64

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564 โดย บธ.มทร.ล้านนา มีคำสั่งแต่งตั้ง พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 3 ราย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่ง...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา