โลโก้เว็บไซต์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2564  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 โดย บธ.ศ.บุคลากร มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา