โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เร่งสร้าง“BALA DNA PROTOCOL” เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพแบบสากลเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เร่งสร้าง“BALA DNA PROTOCOL” เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพแบบสากลเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย บธ.ศ.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เร่งสร้าง“BALA DNA PROTOCOL” เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพแบบสากลเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “BALA DNA: ระเบียบพิธีการทางสังคมเพื...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา