โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มีนาคม 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์(ภาคปกติ)   2.ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์(ภาคพิเศษ) ในการนี้ คณะฯจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้  >> คลิก << 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา