โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ)  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ (การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2562  ให้แก่บุคลากรสายวิชาการในคณะฯ โดยมีกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบธ. 3-401 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั้น 4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ และถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอังกฤษ และเพื่อพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์โดยมุ่งเน้นนระดับสากล  และได้รับเกียรติจากดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ, อาจารย์ปริศนา  กุลนลา, อาจารย์เฉลิมพงค์  ทำงาน ,อาจารย์กนิษฐา ลังกาพินธุ์ และ อาจารย์วกฤติกา  อินตา เป็นวิทยากรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา