โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 โดย ชัยยงค์ จันทร์ศรี จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 งานกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     ได้นำนักศึกษา  3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัด พระเทพปริยัติ (วิมลญาณมนี ธนะสาร) มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้้ ณ  วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา