โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 โดย ชัยยงค์ จันทร์ศรี จำนวนผู้เข้าชม 65 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอก ประกอบด้วย ท่านที่ 1. ผศ. เสาวนี ใจรักษ์ (ประธานกรรมการ) ท่านที่ 2. ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ (กรรมการ) ท่านที่ 3. ดร. พรนิภา จันทร์น้อย (กรรมการ) และท่านที่ 4. น.ส. ปารีสรา ธรรมเรือง (เลขานุการ) โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข และ รองคณบดีทั้งสามท่าน เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา