โลโก้เว็บไซต์ การท่องเที่ยวและการบริการจัด TOURISM FESTIVAL 2019 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การท่องเที่ยวและการบริการจัด TOURISM FESTIVAL 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กันยายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “TOURISM FESTIVAL 2019” ภายใต้เนวคิด “Street food China town proud to be green” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรรษา 

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศักดิ์สายัญ  ใยสามเสน หัวสาขาศิลปศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมชมนิทรรศการต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาหลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ ทั้ง 4 ชั้นปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Street food China town proud to be green” ย่านชุมชนชาวจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่รัชการลที่ 5 อันมีอัตลักษะฉพาะตัว ภายในงานมีการจัดนิทรรศการดอกไม้ที่สะท้อนถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมผ่านประติมากรกรรมดอกไม้และวัสดุธรรมชาติ, การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว Inbound Outbound, บูธจำหน่ายอาหารสไตล์เยาวราช, การแข่งขันทำเครื่องดื่ม Tourism Bartender Contest 2019 เป็นต้น  

อาจารย์วรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวว่า  “การจัดกิจกรรม TOURISM FESTIVAL 2019 เป็นการบูรณาการเรียนการสอนของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านทฤษฎีมาปรับประยุกต์ในการทำงานจริงผ่านการจัดกิจกรรม ในปีนี้กลุ่มนักศึกษาได้จัดภายใต้แนวคิด Street food China town proud to be green ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกระแสการท่องเทียวในยุคปัจจุบันที่เน้นถึงการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะมีการแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษณ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว เข้าไว้ในรายการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันโดยในปีนี้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมด้วย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา