โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์  จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารจีน ในรายวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

สาขาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารจีน ในรายวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          2 ตุลาคม 2562 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารจีน  ในรายวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ (รหัสวิชา BOAEC145) โดยมี อาจารย์ภาณุเดช จริยฐิตินันท์ เป็นอาจารย์ผู้สอน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประวัติ ความเป็นมาในวัฒนธรรมอาหารจีน ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมมีอาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการทำเกี๊ยวน้ำและผัดหมี่ซั่ว ซึ่งเป็นอาหารมงคลที่ชาวจีนนิยมรับประทานกันในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการฝึกให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเพื่อประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย
          ข่าว : อาจารย์ภาณุเดช จริยฐิตินันท์
          ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา