โลโก้เว็บไซต์ BALA Exhibition 2020 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

BALA Exhibition 2020

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มีนาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 557 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2020) ภายใต้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “SMART BALA Hands-On” โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ลานคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่นประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 16 ท่าน และนำเสนอผลงานการวิจัยตามหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทั้ง 10 หลักสูตรดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การนำเสนอผลงานการวิจัยทางธุรกิจและสถิติของนักศึกษาและการสัมมนาการบัญชีการเงิน โดย หลักสูตรการบัญชี

กิจกรรมที่ 2 BE Share : Learning Experience และนิทรรศการแสดงผลงาน โดย หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการผลงานโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดย หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการและกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดย หลักสูตรภาษาอังกฤษเพี่อการสื่อสารสากล

กิจกรรมที่ 5 เสวนาและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา โดย หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

กิจกรรมที่ 6 นิทรรศการนำเสอนผลงานจากการเรียนการสอน โดย หลักสูตรการจัดการสำนักงาน

กิจกรรมที่ 7 นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาจากการเรียนการสอน โดย หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

กิจกรรมที่ 8 นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลประกอบการธุรกิจบริษัทจำลอง โดย หลักสูตรการตลาด

กิจกรรมที่ 9 การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดย หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

กิจกรรมที่ 10 นิทรรศการศาสตร์การท่องเที่ยวและการบริการ โดยหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ

 

 ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2020) ภายใต้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “SMART BALA Hands-on เป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลงานเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงเป็นเวทีแสดงผลงานและแสดงศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งผลให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานและการจัดกิจกรรมที่บูรณาการกับรายวิชาที่ได้เรียน รวมถึงการนำเสนอผลงานให้แก่รุ่นน้องและผู้สนใจทั่วไป”ที่มา : BALA Exhibition 2020

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา