โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงการฝึกปฏิบัติทัวร์จำลองในเส้นทางท่องเที่ยว “เหนือสุดแดนสยาม แอ่วสามแผ่นดิน” เสริมสร้างการเรียนรู้สู่อาชีพมัคคุเทศก์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงการฝึกปฏิบัติทัวร์จำลองในเส้นทางท่องเที่ยว “เหนือสุดแดนสยาม แอ่วสามแผ่นดิน” เสริมสร้างการเรียนรู้สู่อาชีพมัคคุเทศก์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกปฏิบัติทัวร์จำลองในเส้นทางท่องเที่ยว “เหนือสุดแดนสยาม แอ่วสามแผ่นดิน” เสริมสร้างการเรียนรู้สู่อาชีพมัคคุเทศก์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เส้นทางจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2563  เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
          อาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ อาจารย์ผู้สอน กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน รายวิชางานมัคคุเทศก์ (Tour Guiding ) ของนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ การพูดในที่ชุมชน การฝึกปฏิบัตินำชมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยเน้นการบรรยายข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจ ศาสนา การเมืองและการปกครอง เทศกาลประเพณี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม และพร้อมก้าวสู่อาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต
          การจัดโครงการฝึกปฏิบัติทัวร์จำลองในเส้นทางท่องเที่ยว “เหนือสุดแดนสยาม แอ่วสามแผ่นดิน” มีการจำลองธุรกิจขายทัวร์แก่ผู้สนใจภายนอก ภายใต้บริษัททัวร์จำลอง “ก๋าไก่ทัวร์”  โดยมีผู้สนใจร่วมเดินทาง 15 คน อาจารย์และนักศึกษาจำนวน 11 คน  ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมมีอาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ และอาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม อาจารย์ผู้สอนกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา